คืนความสวยใสให้ทะเลภูเก็ต กับ โครงการ Upcycling The Oceans, Thailand ปี 2

 

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และ มูลนิธิอีโคอัลฟ์ (Ecoalf) สานต่อโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ปี 2 ขยายพื้นที่เพื่อจัดการขยะในทะเลที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดาน้าเก็บขยะในทะเล

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

        พร้อมด้วย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และนายฮาเวียร์ โกเยนิเซ่ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ส่งมอบถังขยะและถุงขยะให้กับ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และเทศบาล เพื่อส่งเสริมการทิ้งขยะในถังและการแยกขยะพลาสติกในพื้นที่หาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

ศิลปินดาราจิตอาสา ปู – ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก และ อเล็กซ์ เรนเดล

ร่วมดำน้าเก็บขยะ

 

และนักดำน้ำทั้งชาวไทย และต่างชาติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะใต้ทะเล

        และมี ขวัญ – อุษามณี ไวทยานนท์ ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาด

และอวดโฉมด้วยชุดที่ทำจากขวดพลาสติก จากขยะ มาเป็นชุดที่สวยงาม และมากด้วยคุณค่า และราคา

กับเหล่าอาสาสมัครกว่า 1000 คน ที่ หาดป่าตอง หาดในหาน และ หาดในยาง

         แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทั่วโลก แต่เป็นที่น่าตกใจว่า ประเทศไทยติดอันดับ ประเทศที่มีการทิ้งขยะลงสู่ทะเล เป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยพบว่า ขยะร้อยละ 80 มาจากบนบก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดน้า และ เศษอาหาร อันนาไปสู่ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมาก

        และอย่างไรก็ตาม ททท. ในฐานะองค์กรหลักที่ดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ และมี เเนวทางที่จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเเนวทางที่รัฐบาลกาหนดไว้ อีกทั้งผลักดันแนวทางการทาตลาด 3 แนวทาง คือ การสร้างกระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินค้าท่องเที่ยวไทย และการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวด้วย”

        นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ พีทีทีจีซี ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โดยผนึกกาลังร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ เพื่อมุ่งส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในทะเลและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยให้สวยงามอย่างยั่งยืน โดย พีทีทีจีซี ได้นาหลักการ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน มาเป็นแนวทางในการต่อยอดการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร

       โดยนำนวัตกรรมเข้ามาสร้างสรรค์การแปรรูปขยะ ทั้งขยะจากขวดพลาสติกใสหรือขวด PET และขยะจากพลาสติกโพลิเอทิลีน (PE) เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติกทึบ มาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพื่อการใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการตอบรับนโยบายของภาครัฐในการกาจัดขยะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน”

          ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เข้าร่วมโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และบริหารจัดการปัญหาขยะในเมืองท่องเที่ยวทางทะเลหลักๆ ของประเทศไทย คือ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนจานวนมาก และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ปริมาณขยะมากขึ้น

       โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลของไทย และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระตุ้นจิตสานึก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ฯลฯ ในการร่วมกันรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการเข้าไปบริหารจัดการขยะ เพื่อนาขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนาไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตและออกแบบเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ

        นับตั้งแต่ที่ได้มีการเปิดตัวโครงการและกิจกรรมการเก็บขยะในทะเลที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยองเมื่อกลางปีที่ผ่านมา โครงการมีความคืบหน้าพอสมควร โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรและหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ที่พร้อมเข้าร่วมและสนับสนุนในพื้นที่นาร่อง ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ทาให้โครงการสามารถรวบรวมขยะจากโครงการจานวน 10 ตันตามเป้าหมายมาแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบและพัฒนาเป็นผืนผ้าได้สาเร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่า จะสามารถออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น Collection Thailand เพื่อจาหน่ายได้ภายในไตรมาส 3 ในปีนี้

        พันธมิตรทั้ง 3 องค์กร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และ มูลนิธิอีโคอัลฟ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Upcycling The Oceans, Thailand นี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยาวนาน ช่วยลดปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน

            และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยให้สวยงาม เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

 จำนวนผู้ชม 1497

ข่าวอื่นๆ ในหมวด CSR - AGRICULTURE

"กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63" มอบชุดกล้องวงจรปิด CCTV ให้กับด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่

ภาคเอกชน "กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63" โดยการนำของ นายกิตติศักดิ์ ประอินทร์, นายพฤฒ

สถาบันบำราศนราดูร รับมอบยาน้ำฮั่วเซียงฯ รักษา COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน การเตรียมความพ