กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดแถลงข่าวเชิดชูอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑


  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ลานโถงกลาง ชั้น ๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

     นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “พิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรม ทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

     นางนภา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” เป็น “วันอาสาสมัครไทย” ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น รวมทั้งจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน

    นางนภา กล่าวต่อว่า การจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ กำหนด    จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่

   ๑. การทำเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนอาสาสมัครได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน หัวข้อในปีนี้ “การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแบบ Productive Welfare”

  ๒. การจัดประชุม Focus Group ในหัวข้อ “อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอาสาสมัคร และช่วงบ่ายพิธีประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมในปี พ.ศ.๒๕๖๑มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๒๖๕ ราย ได้แก่

    ๑. อาสาสมัครดีเด่น ๒๕๐ คน ยกตัวอย่างเช่น นายพัชรพล สุทธิธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ที่อุทิศตนในการช่วยเหลืองานทางด้านสังคม และศาสนา โดยการจัดโครงการเชิญชวนผู้คนในชุมชนมาช่วยงานในโครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานกรรมการดำเนินงานโครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป ในทุก ๆ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และโครงการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ยา เวชภัณฑ์ โดยร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยระยะสุดท้าย อีกทั้งได้ส่งเสริมการนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมและเมื่อมีโอกาสจะจัดสรรหาเวลาเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ให้กับสภากาชาดไทย และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่เสมอ

    ๒. องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ๑๕ องค์การ ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (Focus) จังหวัดเชียงใหม่ที่มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ แบ่งเป็น ๓ โซน คือโซนที่ ๑ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โซนที่ ๒ นิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย และการดำเนินงานของนักสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โซนที่ ๓ การจัดบูธนิทรรศการขององค์การสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัคร

      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะผู้มีจิตอาสาเข้ามาร่วมพัฒนาสังคม รวมถึงพิทักษ์สิทธิ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐให้แก่กลุ่มเป้าหมายลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายสมใจ บุญอาจ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐๘๙ ๕๒๗ ๑๕๔๙จำนวนผู้ชม 186

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

สุดยอดมหกรรมดนตรี 4 ทวีป " Rhythm of the Earth Phetchaburi " จังหวะแผ่นดิน ณ เมืองเพชรฯ

ผ่านไปแล้วกับเทศกาลจังหวะแผ่นดิน ณ เมืองเพชรฯ "Rhythm of the Earth Phetchaburi"มหกรรมดน

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 ภายใต้อรรถบท“ก้ม กราบ กอด : สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง”

วันนี้ (10 เม.ย. 2562) เวลา 09.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิด