พม. จับมือภาคีเครือข่ายติดตามงานจังหวัดปลอดขอทานและผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ พร้อมหารือการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการขอทานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันนี้ (22 เม.ย.62 )เวลา 13.30 น.

    พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

     พลเอก อนันตพร กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 2/2562 เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลการดำเนินงานของจังหวัดปลอดขอทาน ไตรมาสที่ 1 - 2 ในพื้นที่นำร่อง    6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ปราจีนบุรี ลำพูน พัทลุง บุรีรัมย์ และสุโขทัย และ 2) ผลการดำเนินงานของจังหวัดที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง บึงกาฬ นครพนม ปัตตานี พังงา น่าน เพชรบูรณ์ แพร่ ราชบุรี แม่ฮ่องสอน  และหนองบัวลำภู ซึ่งจะประกาศเจตนารมณ์ในเดือนมิถุนายน 2562 

    พลเอก อนันตพร กล่าวต่อว่า  การประชุมครั้งนี้ มีการรายงานจำนวนผู้ทำการขอทานในปี 2562 พบผู้ทำการขอทานจำนวน 237 ราย แบ่งเป็นขอทานไทย จำนวน 156 ราย และขอทานต่างด้าว จำนวน 81 ราย ซึ่งมีจำนวนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 25 (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 มีผู้ทำการขอทาน จำนวน 316 ราย) และการขับเคลื่อนงานพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street)  พบว่า ปัจจุบัน มีผู้แสดงความสามารถได้จดแจ้งขอมีบัตรประจำตัวแล้ว จำนวน 4,361 คน โดยเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 จะมีการฝึกอบรมในพื้นที่ 4 ภาคทั่วประเทศ รวมจำนวน 200 คน และพิจารณาคัดเลือกผู้แสดงความสามารถที่มีความสามารถโดดเด่นในแต่ละภาคๆ ละ 5 คน รวมจำนวน 20 คน แล้วนำมาแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

     ซึ่งได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ พื้นที่โครงการบ้านเคหะประชารัฐ ตลาดฟู้ด วิลล่า (Food Villa) ราชพฤกษ์ และบริเวณ Sky walk ของสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อเปิดพื้นที่การแสดงสำหรับผู้แสดงความสามารถ 

     พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบถึงการศึกษาแนวทางเปรียบเทียบ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และข้อดี-ข้อเสียของการมอบอำนาจตามมาตรา 23 โดยผลการศึกษา พบว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความคล่องตัวในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการควบคุมและป้องปรามผู้ทำการขอทานให้เกิดความเกรงกลัว ในส่วนของการเปรียบเทียบปรับยังคง  เป็นหน้าที่ของตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)  จะดำเนินการออกประกาศกำหนดแนวทางเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อให้พนักงานสอบสวนใช้เป็นแนวทางในการเทียบเคียงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

      “กระทรวง พม. โดย พส. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562  - 2564 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการควบคุม และลดการขอทานอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมผู้แสดงความสามารถให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อไป”  พลเอก  อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

 จำนวนผู้ชม 227

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

จ.นนท์ ชวนเที่ยวงาน OTOP "อัตลักษณ์เมืองนนท์" วันที่ 22-28 ส.ค.นี้ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต

Post by Admin : August 17, 2019 จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP "อั

พะยูนมาเรียม “ทะเลไทย” ต้อง “ไร้ขยะ” “การแก้ปัญหาต้องครบวงจร เบ็ดเสร็จ ร่วมกัน บนงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงรุก วช. ชู 5 ประเด็นหลัก”

จากการสูญเสียชีวิตของสัตว์ทะเลจากขยะพลาสติกที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น... ไม่ว่ามาเรียมพะยูนน้อย เต่า หรื

บอกรักแม่ให้ก้องฟ้า กับอาหารมื้อพิเศษริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองวันแห่งความสุขวันแม่แห่งชาติ