กรม พส. บูรณาการสำนักงานธนานุเคราะห์ “เปิดศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่ วิถีชีวิต อัตลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูง”

 

    วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูง ดินแดงกรุงเทพมหานคร

    นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมี นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และราษฎรบนพื้นที่สูง รวมทั้งสิ้น 70 คน ร่วมเป็นเกียรติ

      นายอนันต์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงตลอดมา ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน ที่เราต้องเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลทั้งในด้านความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ หากก็เป็นหนึ่งในภัยที่กำลังคุกคามวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมและเท่าทันกับสถานการณ์ปัญหา เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันงดงาม การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูงจะทำให้ประชาชนทั่วไป

     โดยเฉพาะคนเมืองได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ถึงความงดงามเหล่านี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกของคนในชาติ รวมถึงได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชนเผ่าต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐาน 

      นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ มีภารกิจในการพัฒนารูปแบบ แนวทางการพัฒนาสังคมกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง และส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งประสานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมแก่กลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง การดำเนินงานที่สำคัญมีทั้งการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีชนเผ่า การส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ ตามวิถีชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ ราษฎรบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม เป็นการพัฒนาบนฐานรากและวิถีดั้งเดิมอันเต็มเปี่ยมไปด้วยอัตลักษณ์และคุณค่าที่ควรแก่การรักษา พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูงในวันนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์  ให้เกิดคุณูปการอย่างมากต่อราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ 20 จังหวัด

 

    ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าของราษฎรบนพื้นที่สูง ซึ่งในเดือนกันยายน นี้  เป็นการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในเรื่องรวมเกี่ยวกับชนเผ่าเมี่ยน โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนั้น ยังมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชนเผ่า

     จากนั้นเวลา 17.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูง ซึ่งศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูงจัดขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณ์ชนเผ่าของราษฎรบนพื้นที่สูง รวมทั้งเป็นสถานที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูงทั้ง 10 ชนเผ่า 

     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์ชนเผ่าของราษฎรบนพื้นที่สูง รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากราษฎรบนพื้นที่สูงในกรุงเทพมหานคร พัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนบนพื้นที่สูงให้สอดคล้องกับภูมิสังคม กระจายรายได้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมต่อไป นายอนันต์ กล่าวในตอนท้าย



จำนวนผู้ชม 296

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

เหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้... ทำไมลูกน้อยควรได้รับวัคซีนตรงตามเวลา

การฉีดวัคซีนเด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี นับว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลยอย่างย

เกษตร-พาณิชย์ ขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิต” เปิดตัว M-Help Me ซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงิน-ออนไลน์ ครบจบบนแอปฯ เดียว

เดินหน้าบูรณาการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต&rdqu