สภาประชาชนแห่งชาติ จัดประชุมเรื่อง ว่าด้วยพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการสร้างประชาธิปไตย ตามแนวทาง ร.๕ ร.๖ ร.๗ และนโยบาย ๖๖/๒๓ ขั้นตอนที่ ๒

 

     สภาประชาชนแห่งชาติ โดยคณะกรรมการประจำอันเป็นสถาบันหลัก ได้มีมติเอกฉันท์ให้มีการจัดการประชุมเร่งด่วนพิเศษขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ที่ห้องประชุมวีไอพี ๑ สโมสรกองทัพบก เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  “เรื่อง การประชุมเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการสร้างประชาธิปไตย ตามแนวทาง ร.๕ ร.๖ ร.๗” โดยมีสภาประชาชนแห่งชาติ , สภาพระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทสี่ และศูนย์กลางสร้างสันติภาพโลกถาวร ร่วมประชุม 

    กล่าวเปิดประชุม โดยประธานใหญ่สภาประชาชนแห่งชาติ  พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ 

และ ประธานใหญ่ฝ่ายสงฆ์  พระครูวิวิธกาญจนคุณ

          โดยมีวิทยากรบรรยาย ว่าด้วยพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 - คุณชิงชัย มงคลธรรม อดีต ร.ม.ตกระทรวงศึกษาธิการรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  ว่าด้วยสถานการณ์ปฏิวัติกระแสสูงในประเทศไทย และปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   


- ดร.ณรงค์ โชควัฒนา  ประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ ว.ป.อ. ว่าด้วยประชาธิปไตยแบบราชอาณาจักร, เศรษฐกิจแห่งชาติ
- ดร.อัมรินทร์ คอร์มันต์  นักวิชาการด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ, นักธุรกิจระหว่างประเทศผู้ก่อตั้งกองเรือพาณิชย์ไทย  ว่าด้วย ประชาธิปไตยในเศรษฐกิจ ความมั่นคงแห่งชาติทางการค้าและทรัพยากร

- นอ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญานนท์  ทหารประชาธิปไตย ว่าด้วย ประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย, การสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย
- คุณลัดดาวัลย์  ประธานชาวพุทธฯ ว่าด้วยประวัติศาสตร์สัญลักษณ์และอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ และภัยความมั่นคงของพระพุทธศาสนา


- คุณสรชัช ณ. ว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย และการสร้างประชาธิปไตย  

 คุณศิริชัย ไวกยี         
คณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติ 

   ผู้แทนวีรชน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ , ผู้แทนสาขาอาชีพ กรรมกร ชาวนา พ่อค้า ข้าราชการ ทหารผ่านศึก ตำรวจ, ปราชญ์ชาวบ้าน, นักวิชาการด้านต่าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการต่อสู้ขับเคลื่อนสร้างประชาธิปไตยโดยสันติวิธี 
๑๗.๐๐ น.     - แถลงปิดประชุม

 

 

 

 จำนวนผู้ชม 463

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท