ดีพร้อม เผยผลสำเร็จหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” ปั้น 70 นักธุรกิจสู่เกษตรโลกใหม่ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจโตกว่า 120 ลบ.

 

      กรุงเทพฯ 29 สิงหาคม 2565 – ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ร่วมงานประกาศผลรางวัล Best of The Best และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการฯ เพื่อแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ ที่ค้นหาอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ และเสริมความแข็งแกร่งในการสร้างธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 70 กิจการ ภายใต้แนวคิด เกษตรโลกใหม่ (NEW WORLD) ที่นักธุรกิจเกษตรต้องมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแบบ 360 องศา ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 120 ล้านบาท

 

     ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “Best Of The Best” ให้แก่ผู้ประกอบการว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ประกอบกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายให้ ดีพร้อม เพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถปรับแผนธุรกิจสู่รูปแบบใหม่ มีการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการขายให้หลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ล่าสุด ดีพร้อมได้ดำเนินกิจกรรมในหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เพื่อค้นหาอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ และเสริมความแข็งแกร่ง ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยดีพร้อมจะบ่มเพาะองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม สู่ความเป็น สุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจแบบ 360 องศา ผลการดำเนินงานคาดว่าจะสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับธุรกิจกว่า 120 ล้านบาท

"หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เป็นหลักสูตรอัจฉริยะพิเศษ ที่ออกแบบมาสำหรับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยไปสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่”
ในโลกยุคเกษตรโลกใหม่ (NEW WORLD) เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให้แข็งแกร่งและก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง" ดร.ณัฐพลกล่าว

สำหรับกิจกรรม “DIPROM GENIUS AGRO 360” ได้มีการประกาศผลการคัดเลือก 80 กิจการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกกับเหล่าอัจฉริยะโค้ชแบบออฟไลน์ (On Site) 6 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2565 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ ต่อด้วยการออกไปทำกิจกรรมอีก 5 วัน (On Tour) กับห้องเรียนที่น่าอิจฉา วิว 360 องศา จังหวัดเชียงราย และยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจเชิงลึก และทำ Mini Thesis ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยทีมอัจฉริยะโค้ชที่มีองค์ความรู้หลากหลายด้าน
มีประสบการณ์จริง ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์มุมมองโลกใหม่ของการเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 360 องศา ทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มองเห็นโลกใหม่ที่อยู่อีกด้านของทฤษฎี และทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรแบบเดิม ๆ ด้วยการศึกษาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้จัดการกับ Big Data ของโลกเกษตร บนแนวคิด “IAID MODEL” นวัตกรรมผสานเทคโนโลยี และในหลักสูตรยังมุ่งเน้นให้ธุรกิจได้ต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่าน Product & Service Hero จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

     ล่าสุด ดีพร้อม จึงได้จัดพิธี มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” อย่างเป็นทางการ ณ ร้านอาหารดาดฟ้า Top Knot rooftop Bar โรงแรมวันซ์ กรุงเทพมหานคร (Once Hotel)
มีผู้สำเร็จตามหลักสูตรทั้ง 70 ท่าน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “Best Of The Best” ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 4 กิจการ ได้แก่

 1)  GA046  นายภาคภูมิ  วัชรขจร          

บริษัท เกษตรอัจฉริยะ จำกัด (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย A)   

  2) GA050 นายภูภูมิ  ช่างดวงจิตต์        

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูนางนอน กรุ๊ป (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย A)

 3) GA027  นายธนกฤต  ลี้ไวโรจน์         

บริษัท สกลนคร สร้างสุข จำกัด (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย B)     

 4) GA048  นางภิรภร  เชษฐาวัฒนานุกุล   

บริษัท ส้มปรีชา-ฝาง 1991 จำกัด     (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย B)

 

   

       ดีพร้อม มีความตั้งใจที่จะปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ให้ “ดี” ด้วยการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และให้ “พร้อม” พัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง สามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ “ดีพร้อม” อย่างแท้จริง นับเป็นภาพผลลัพธ์ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะในหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ไปด้วยกัน ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6877-78 หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.th หรือ www.facebook.com/dipromindustry

Keyword : DIPROM GENIUS AGRO 360 / DIPROM / ดีพร้อม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / เกษตรอุตสาหกรรม



จำนวนผู้ชม 621

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

บำรุงราษฎร์ ชูศักยภาพ ‘Eye Excellence Center’ และมิติการทำงานแบบไร้รอยต่อ รวดเร็ว ปลอดภัย ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกปัญหาความซับซ้อนโรคของดวงตา

‘ดวงตา’ เป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนที่ควรใส่ใจดูแล เพราะบางครั้งอาจตรวจพบโรคอื่นซ่อนอยู

ทุ่ม 600 ล้าน รีแบรนด์ครั้งใหญ่ รพ.ธนบุรี 2 เปลี่ยนเป็น " โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา " ก้าวสู่ปีที่ 30 พัฒนาเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ

ยกระดับเป็นผู้นำด้านการตรวจวินิจฉัยสุขภาพที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ "รพ.ธนบุรี 2" รีแบรนด์เป็