SIG Combibloc ผู้ผลิตกล่อง UHT รายแรกในไทย ได้รับรองขึ้นทะเบียนฉลากทองลดโลกร้อน

 

“บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด ผู้ผลิตกล่องยูเอชทีรายแรก
ในประเทศไทย ได้รับรองขึ้นทะเบียนฉลากทองลดโลกร้อน”

 

          นวพล ชื่นศิริ ผู้อำนวยการสูงสุดฝ่ายบริหารงานขายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ บริษัทเอสไอจี คอมบิบล็อค ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ ได้เข้ารับเกียรติบัตรฉลากทองลดโลกร้อน  ในฐานะผู้ประกอบการแบบอย่างที่ดี จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบ ภายใต้งาน“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

         ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน  คือ เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน  คือ ฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้ โดยมีรูปแบบสำหรับการประเมินประกอบด้วย การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีปัจจุบัน การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีฐาน (Base Year)  การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีปัจจุบันกับปีฐาน และนำผลการเปรียบเทียบพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

       ซึ่งบริษัทฯยังมีเป้าหมายในการขยายผลโครงการด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ "สังคมคาร์บอนต่ำ" และบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศไว้ในที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558จำนวนผู้ชม 134

ข่าวอื่นๆ ในหมวด BUSSINESS

ไอยราวาณิชย์ ประสบความสำเร็จ

บริษัท ไอยราวาณิชย์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาคารโครงสร้างสำเร็จรูป รวมทั้งการบริหา

เทยิน เปิดฐานปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด ประกาศก่อตั้ง เทยิน ฟรอนเทียร์ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น แลบอราทอรี (T