ชุมชนบ้านน้ำจืด จ. พังงา คว้ารางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ โดยธนาคารออมสินไปครอง รับโล่ห์รางวัลและเงินสนับสนุนกว่า ๘๐๐,๐๐๐บาท เพื่อเดินหน้าพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนต่อไป

 

         นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี ๒๕๖๐  ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้แนวคิด ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง ณ โพธาลัย เลเซอรพาร์ค

     นายชาติชาย กล่าวว่า “โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี ๒ ธนาคารออมสินให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ชุมชนเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการพัฒนาตามศาสตร์ของพระราชาโดยยึดหลักความพอเพียงและแบ่งปันเป็นหลัก โดยให้ ๑๐ ชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู ในปี ๒๕๕๙ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงชุมชนชุมชนคู่คิดคู่สร้าง (ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่นำเสนอ)  และเสือคืนถิ่น(เยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแต่ละชุมชน)ร่วมทีมเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาของแต่ละชุมชนให้ปรากฏเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้  

โดยชุมชนบ้านน้ำจืด อ.เกาะยาว จ.พังงา คือผู้ชนะเลิศที่ได้รับรางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ จากการดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสุขภาพ โดยใช้ปุ๋ยจากขยะกับ การแก้ปัญหาจากขยะบนเกาะยาวน้อย เป็นที่มาของการเริ่มต้นแผนพัฒนาที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย ที่สร้างมูลค่าต่อยอดได้  นับเป็นการจัดการอย่างเป็นระบบ เมื่อการจับมือร่วมกันกับชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าเขา ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย  กลายมาเป็นแผนพัฒนาที่จะเปลี่ยนเกาะยาวน้อยให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสุขภาพ  โดยการผลิตปุ๋ยจากขยะ  และส่งเสริมให้ชุมชนบนเกาะยาวน้อยปลูกข้าวอินทรีย์ รวมไปถึงสวนเกษตรต่าง ๆ  บนเกาะ ด้วยการใช้ปุ๋ยจากขยะ รวมถึงการจับมือร่วมกันกับสถานประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ  ที่จะเดินหน้าไปพร้อมกันในการเปลี่ยนเกาะยาวน้อย ให้เป็นเกาะน่าท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่สามารถยกระดับศักยภาพชุมชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมที่สุดตามกรอบการพัฒนา รวมทั้งมีทิศทางและแนวโน้มในการเจริญเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืนโดยชุมชนบ้านน้ำจืด อ.เกาะยาว จ.พังงาชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมอันดับที่ ๑  จะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท / ชุมชนต้นแบบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท / เสือคืนถิ่น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมอันดับที่ ๒ได้แก่ชุมชนบ้านถนนมะกอก จ.จันทบุรี            โครงการเส้นทางสายหอย ล่องลึกลึก  เรื่องหอยหอยได้รับทุนสนับสนุนจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท / ชุมชนต้นแบบ ๑๕๐,๐๐๐ บาท / เสือคืนถิ่น ๕๐,๐๐๐ บาท

 

รางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมอันดับที่ ๓ ได้แก่ชุมชนบ้านห้วยพาน จ.นครศรีธรรมราช   โครงการเกษตรผสมผสาน เล่าตำนานเครื่องแกงใต้ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท / ชุมชนต้นแบบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท / เสือคืนถิ่น ๓๐,๐๐๐ บาท

 

รางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูดีเด่น ๗ ชุมชน  ได้แก่

กลุ่มศรียะลาบาติก จ.ยะลา                                    โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกกล้วยหิน

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  จ.กาฬสินธุ์                      โครงการเพิ่มมูลค่าจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ชุมชนบ้านกลาง จ.น่าน                                        โครงการสร้างสุขเพิ่มรายได้ภายใต้ศาสตร์พระราชา บ้านกลาง

ชุมชนตำบลไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา                 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไทรน้อย

ชุมชนตำบลปันแต จ.พัทลุง                                  โครงการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการเกษตร

ชุมชนหย่อมบ้านแม่อีล้อ  จ. แม่ฮ่องสอน                  โครงการพัฒนาชุมชนหย่อมบ้านแม่อีล้อ

ชุมชนหนองไม้แก่น  จ.กาญจนบุรี                           โครงการ สร้างศูนย์เรียนรู้ “เทิด...ด้วยทำ”น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน"

ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ชุมชนต้นแบบ ๕๐,๐๐๐ บาท/เสื้อคืนถิ่น๒๐,๐๐๐ บาท

         นายชาติชายกล่าวต่อไปว่า “ขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทและความตั้งใจตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการฯ และขอชื่นชมกับทุกชุมชนที่ได้รับรางวัลยกย่องเกียรติในวันนี้  การจัดโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพูถือเป็นอีกโครงการหนึ่งของธนาคารออมสินที่ต้องการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น และส่งเสริมให้มีการแบ่งปันน้ำใจขยายต่อขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มต้นจาก ๑๐ ชุมชนในปีที่แล้ว เป็น ๒๐ ชุมชนเช่นในวันนี้ และจะเพิ่มทวีคูณในอนาคตจนครบทุกชุมชนไทยทั่วประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวในที่สุด

        สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพูสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์www.gsb-pracharat.com / Facebook : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู  จำนวนผู้ชม 428

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท