ช.ส.ค. ยันรายชื่อสมาชิกกว่า ๑๖,๐๐๐ รายชื่อ ยื่นต่อประธาน สนช. ดันร่าง พ.ร.บ.สวัสดิการฯ หวังพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

           วันนี้  (วันศุกร์ที่ ๒๒  ธันวาคม ๒๕๖๐)

          นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ( ช.ส.ค.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการนำโดยนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด(สสท.)โดยมีนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธาน สันนิบาตสหกรณ์ฯได้ร่วมยื่นคำร้องขอเสนอสำเนาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมีรายชื่อ ผู้แทนผู้ซึ่งเข้าชื่อเสนอกฎหมายจำนวน ๓๔ คน พร้อมเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมเข้าชื่อ เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๑๖,๕๘๙ คน ต่อ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือแทน เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป ณ อาคารรัฐสภา  อาคาร ๑

        ทั้งนี้ นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธาน ช.ส.ค.กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด มีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยนได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ โดยที่ผ่านมาคณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ หรือ ช.ส.ค. ได้นำหนังสือมายื่นต่อ สนช.เพื่อพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งปรากฏว่า ประธานสภา ได้เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวฯและในวันนี้คณะผู้บริหารจึงได้สานต่อด้วยการยื่นคำร้องขอเสนอสำเนาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว พร้อมเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสมาชิกกว่า ๑๖,๐๐๐ ราย “เพื่อเสนอสำเนาร่างกฎหมาย ทั้งนี้ร่างมาตรา ๑๐๕/๑ ซึ่งจะทำให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ มีอำนาจ ร่วมกับสหกรณ์สมาชิกจัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ได้”  

          “ในการ ยื่นรายชื่อต่อ สนช.วันนี้ เป็นรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกว่า ๑๖,๐๐๐ รายชื่อ ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิและมีอำนาจร่วมกับสหกรณ์เพื่อจัดสวัสดิการ เพื่อยืนยันว่าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ อย่างแท้จริง

      ในวันเดียวกันนี้ ทางคณะได้เข้ามอบสำเนาหนังสือเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ .เพื่อขอความอนุเคราะห์นำเสนอคณะกรรมาธิการ เกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ต่อ พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และด้านอื่นๆ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย 

         อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมีกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง มีสมาชิกกว่า ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ ซึ่งในการจัดสวัสดิการดังกล่าวของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นความพยายาม ตอบสนองหลักการ บริหารสมาชิกและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตลอดจน เป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ และสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่สมาชิก ครอบครัว และสังคม โดยรวม”จำนวนผู้ชม 731

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท