รมว.พม. รณรงค์สร้างวินัยการออม เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ ไทยแลนด์ 4.0

 

       พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด "สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย"  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยการออมสำหรับคนทุกช่วงวัย ด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ  โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในเครือข่ายบูรณาการคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม จำนวน 300 คนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

      ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) คือการมีสัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ตั้งแต่ปี 2548 ในขณะที่เด็กเกิดใหม่มีอัตราลดลงเรื่อยๆ ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนในเรื่องของการวางระบบ หรือรูปแบบการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการออม ซึ่งในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ระดับหนี้ภาคครัวเรือนได้ขยายตัวในปริมาณที่สูงอย่างก้าวกระโดด จากผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย ปี 2560 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พบว่า ปัจจุบันครัวเรือนไทยกว่าร้อยละ 91.1 ยังคงมีหนี้สินอยู่ และมีเพียงร้อยละ 8.9 เท่านั้นที่ไม่มีหนี้สิน

        โดยครัวเรือนที่ยังมีหนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.4 เป็นหนี้เพื่อการใข้จ่ายทั่วไป รองลงมาร้อยละ 30.5 เป็นหนี้เพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น บัตรเครดิต และจากสถิติของบริษัทเครดิตข้อมูลแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร พบว่า กลุ่มคน Gen Y หรือกลุ่มคนวัยเริ่มต้นทำงานใหม่ อายุต่ำกว่า 30 ปี เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มเป็นหนี้บัตรเครดิต และใช้สินเชื่อส่วนบุคคลมากขึ้น รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้เสียเร็วขึ้นด้วย ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะกลุ่มคนวันนี้อาจมีการยับยั้งชั่งใจน้อยในการจับจ่ายใช้สอย

       รวมทั้งยังพบด้วยว่า คนไทยที่มีหนี้เสีย หรือมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 90 วัน  โดยเฉพาะในกลุ่มอายุระหว่าง 29 - 30 ปี โดยมีอัตราส่วนถึง 1 ใน 5 ซึ่งไม่นับรวมหนี้นอกระบบ หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ หนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีอัตราการผิดนัดชำระหนี้สูงเช่นกัน โดยค่าเฉลี่ยหนี้ต่อคนได้เพิ่มขึ้นจาก 70,000 บาทต่อคนในปี 2559

      นอกจากนี้ จากการติดตาม และประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ทุกระยะ 5 ปี 10 ปี และ15 ปี ที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า คนไทยเตรียมความพร้อมน้อยมาก หรือไม่เตรียมเลย ซึ่งผลการประเมินทั้ง 3 ช่วง พบว่าร้อยละของคนไทยเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่ถึงร้อยละ 30 ซึ่งนับเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการรับมือกับสังคมสูงวัยทั้งในระดับบุคคล และระดับสังคมโดยรวม

      ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ในฐานะภาครัฐที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมรณรงค์สร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมประชากรทุกข่วงวัย ให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพได้บูรณาการความร่วมมือภายใต้คณะทำงานประชารัฐ เพื่อสังคม (E6) ด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในส่วนภาครัฐ โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก

       โดยงานครั้งนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนัก และเกิดการออมในคนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นการเตรียมการ และสร้างวินัยการออมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปจำนวนผู้ชม 485

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท