พม. จัดงานวันแห่งครอบครัว 2561 เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น ชูแนวคิด “พลังครอบครัวไทยใจอาสา”

 

          วันนี้ (2 เม.ย.61) เวลา 09.00 น.

        พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัวไทยใจอาสา” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นแก่ครอบครัว บุคคล และสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จำนวน 91 รางวัล กล่าวรายงาน อีกทั้งรับมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติจากคณะผู้แทนสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ กล่าวรายงานโดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการนี้ พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

        รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดทุกช่วงวัย รวมถึงการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นหนึ่งในกลไกหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลในการเสริมสร้างและพัฒนาคน เพื่อให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสา ด้วยการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อร่วมกันดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงแข็งแรงของสังคมไทย ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็น “วันแห่งครอบครัว”

       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงกำหนดจัดงานวันแห่งครอบครัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 ได้กำหนดจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัวไทยใจอาสา” เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวไม่ทอดทิ้งสมาชิกคนใดในครอบครัว รวมถึงไม่ทอดทิ้งครอบครัวใดในสังคมให้เผชิญปัญหาหรือภาวะวิกฤติเพียงลำพัง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) คือ การพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่มโดยยึดถือหลักสำคัญว่า “No one left behind” หรือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

        ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิธีคิดและการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม โดย พ่อ-แม่ มุ่งจะหารายได้มาจุนเจือครอบครัว แต่ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรส่วนผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่กับเด็กตามลำพัง ทำให้ครอบครัวขาดความสมดุล เกิดความขัดแย้งในครอบครัวอันเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา

        สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย   1) การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวร่มเย็น (ด้านผู้มีชื่อเสียง) และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 91 รางวัล อาทิ ครอบครัวร้อยตำรวจโท นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม นักฟุตบอลทีมชาติไทยสังกัดสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รายการ The Return of Superman Thailand เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตประจำวันของความเป็นครอบครัว ที่สะท้อนถึงความรักและความเสียสละของคนที่เป็นพ่อแม่ เป็นต้น

      2) การรับมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2561 จากคณะผู้แทนสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ  3) การนำแสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ครอบครัวไทยจะอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0”
     4) การจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่  4.1) แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสานแนวพระราชดำริ : เราทำดี ด้วยหัวใจ 4.2) การเชิดชูเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว  4.3) การแสดงภาพถ่ายกิจกรรมครอบครัวไทยใจอาสา  4.4) การนำเสนอองค์ความรู้ด้านครอบครัว และ4.5) การนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และ 5) พื้นที่กิจกรรม Learning Zone สำหรับครอบครัวจำนวนผู้ชม 515

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท