สค. เตรียมเจาะทุกกลุ่มเป้าหมายเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ


          วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคารมหานครยิบซั่ม ตึก A

     กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี รศ.สุชีลา ตันชัยนันท์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ มีผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ผู้แทนสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดร.ชเนตตี ทินนาม ผศ. เนตรนภา ขุมทอง นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ นายภาคภูมิ สุกใส ดร.เสรี วงษ์มณฑา นางสาวอรุณี ศรีโต ตลอดจนผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เป็นอนุกรรมการ และมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร สค. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุมดังกล่าว 

          นายเลิศปัญญา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ มีวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับผลงานวิจัย เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อบุคลากรความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อทราบข้อเสนอแนะจากการประชุมการนำเสนองานวิจัย “การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของกลุ่ม LGBTI ในประเทศไทย” ของธนาคารโลก อีกทั้งวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประเด็นความรู้ความเท่าเทียมระหว่างเพศในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สืบเนื่องจากที่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

        พ.ร.บ. ฉบับนี้ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ได้แก่ งานวิจัยของ ดร.ชีรา ทองกระจาย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ สค.กระทรวง พม. ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สค. ในการจัดทำ ผลงานวิจัย การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ : กรณีของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานรัฐ เพื่อศึกษาระเบียบปฏิบัติ นโยบาย ทัศนคติ และสภาพการทำงานในหน่วยงานของรัฐที่มีเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิด และศึกษาผลกระทบของระเบียบปฏิบัติ นโยบาย ทัศนคติ และสภาพการทำงานในหน่วยงานของรัฐที่มีต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด

        นอกจากนี้ยังได้ศึกษาแนวทางมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ ปัญหาความรุนแรง และการละเมิดสิทธิด้วยเหตุแห่งเพศในสถานที่ทำงาน ตลอดจนศึกษามาตรการในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจในการปฏิบัติและการให้บริการที่เป็นมิตรต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการทดสอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ แต่ทั้งนี้ ในเบื้องต้น การวิจัยนี้ได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 31 คน แล้ว โดยมีผลการวิจัยที่น่าสนใจ น่าติดตาม และเป็นประโยชน์อย่างมากที่ สค. จะนำมาต่อยอดในการดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป 

           และสุดท้าย นายเลิศปัญญา ได้ฝากคำถามถึงทุกท่านไว้ 3 ประเด็น ว่า “ท่านจะทำอย่างไรเมื่อท่านเป็นเพศชายไปสมัครงานแต่สถานประกอบการนั้นประกาศรับแต่เพศหญิง” หรือ “ท่านจะทำอย่างไรเมื่อท่านเป็นเพศหญิง ที่มีความสามารถสูงแต่ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะองค์กรสนับสนุนแต่เพศชาย” หรือ “ท่านจะทำอย่างไรเมื่อท่านถูกกีดกัน ไม่ให้เข้าไปใช้บริการในสถานบริการ เนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” ทุกคำถาม มีคำตอใน พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558จำนวนผู้ชม 461

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท