พม. สานต่อเสริมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจาปี ๒๕๖๑


วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

       พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงานแสดงนิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life ประจาปี ๒๕๖๑ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้ เสริมพลังพัฒนาทักษะ ปลูกจิตสานึกสาธารณะ จิตอาสา สร้างอาสาสมัคร/ยุวอาสาพัฒนาสังคม และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคน "เก่ง ดี มีสุข"

       พลเอกอนันตพร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๑ ทศวรรษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) น้อมนาพระดาริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาขับเคลื่อน โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ปลูกจิตสานึกเด็กและเยาวชน ให้รู้จักการเป็น “ผู้ให้” และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีเด็กและเยาวชนผ่านการอบรมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน เกิดโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดมากกว่า ๓๐๐ โครงการ

 

     พลเอกอนันตพร กล่าวต่อว่า ในปี ๒๕๖๑ พส. ใช้กรอบแนวคิด“พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” พัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการ Shift & Share ขยายพื้นที่ดาเนินการไปยัง ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก พัทลุง ระยอง ศรีสะเกษ สตูล สุรินทร์ และอุบลราชธานี

      กิจกรรมที่ดาเนินการ ได้แก่ ๑) เฟ้นหาวิทยากรกระบวนการ หลากหลายความสามารถ “V-Spirit Mentor” จาก ๑๑ จังหวัด รวม ๑๑๑ คน ๒) อบรมแกนนา V – Spirit ยุวอาสา จากโรงเรียนเพียงหลวง และเด็กเยาวชนในเขตต่างๆ เข้าร่วมโครงการ กว่า ๖,๔๗๙ คน ๓) กิจกรรม Shift & Share (Happy Kids in summer ๒๐๑๘) ต้นแบบการจัดสวัสดิการการดูแลเด็ก โดยใช้กระบวนการ Play and Learn สนุก สร้างสุข ปลอดภัย เรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะสังคม และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

      ๔) กิจกรรมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เด็กๆจะได้พัฒนาความเป็นจิตอาสา ฝึกคิดสร้างสรรค์ ฝึกทาโครงการแล้วนาไปปฏิบัติในพื้นที่จริงร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งในปีนี้มีโครงการส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ อาทิ โครงการ App Society Helps ชี้เป้าเฝ้าระวัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร โครงการไม้เท้าพลังจิตลิขิตเส้นทางใหม่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการสร้างฝัน แบ่งปันห้องสมุด โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ฯ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

      กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานโครงการโดดเด่นระดับจังหวัดของเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๑ และโครงการที่เคยได้รับรางวัลและขยายผลต่อยอดจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ สนุกสนานเพลิดเพลิน “ลอง เล่น เรียน” กิจกรรม Workshop จาก ๓๔ โครงการระดับจังหวัดทั่วประเทศไทย สัมผัสกิจกรรมมดตัวเล็กรวมพลัง “วัยจิ๋วอาสาเปลี่ยนโลก” จากโรงเรียนเพียงหลวง เปิดประสบการณ์การแบ่งปัน “นับ ๑ ถึงล้าน” เรียนรู้ ๑๐ โครงการระดับประเทศ“สุดยอดเมล็ดพันธุ์ (Best Practice)” และร่วมสนุกกับบูทสุดยอดกิจกรรมที่จะมา Up Skills สู่ความเป็นเลิศ จากเครือข่ายต่างๆ อาทิ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) Peacegen เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดง แสง สี เสียง ปลุกจิตสานึก รู้คุณแผ่นดิน จากกองทัพบก และการแสดงจากเหล่า V-Spirit ยุวอาสา

      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life เพื่อเสริมสร้างพลังจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งการให้แผ่กิ่งก้านสาขาแห่งการมีจิตอาสา ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งพลังของเด็กและเยาวชนจะเป็นกลไกสาคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ชี้เป้า เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้ายจำนวนผู้ชม 779

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท