นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Thailand Social Expo 2018 แสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล และงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

วันที่ 3 ส.ค. 61  เวลา 09.30 น. ที่ฮอลล์ 5 - 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กว่า 90 องค์กร/หน่วยงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

      โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

      พลเอก อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะองค์กรนำด้านการพัฒนาสังคมของประเทศมีความมุ่งมั่นในการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างการรับรู้ การแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ตลอดจนการสร้างบทบาทนำในการพัฒนาสังคมของประเทศอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

     กระทรวง พม. จึงได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านสังคมกว่า 90 หน่วยงาน จัดงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่แสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียน

    โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานด้านสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศ สร้างพลังความร่วมมือของหน่วยงานด้านสังคมทุกภาคส่วนแสดงผลงานสำคัญด้านการพัฒนาสังคมของประเทศ นวัตกรรมทางสังคมต้นแบบการพัฒนาสังคม ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และองค์ความรู้ด้านสังคม รวมถึงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานด้านสังคมทุกภาคส่วน และนำเสนองานวิชาการ รายงานสถานการณ์ทางสังคม การคาดการณ์แนวโน้มทางสังคมเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย

    ภายในงานมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประชุมวิชาการการแสดงผลงานนวัตกรรม การแสดงผลิตผลด้านสังคม และการแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย4 Zone ดังนี้ 1) การประชุมวิชาการ เสวนา ปาฐกถา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม และการนำเสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ "พลังสตรีอาเซียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”ASEAN Women Empowerment and Economic development “เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หยุดการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ” “Digital Society : ความท้าทายต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาเด็กและเยาวชน” “การนำเสนอมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ” เป็นต้น

2) การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมของประเทศไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ต้นแบบที่ดีของการพัฒนาสังคม เทคโนโลยีเพื่อสังคม อาทิการจำลองบ้านและที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อคนพิการ โดยเฉพาะการจำลองสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจากกรมกิจการผู้สูงอายุ  นวัตกรรมโรงรับจำนำ นวัตกรรมด้านการออม การเปิดจองนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

และการให้บริการทางสังคม อาทิ การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่การออกหน่วยให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ การลงทะเบียนทำบัตรผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ การนวดแผนไทย บริการวัดสายตาและบริการแว่นตา การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ เป็นต้น

3) การแสดงผลิตผลด้านสังคมของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ ธงฟ้าราคาประหยัด สินค้า OTOP ตลาดเคหะประชารัฐ เครื่องอุปโภคบริโภคในรูปแบบตลาดชุมชน ผลิตภัณฑ์ทอฝัน By พม. บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ สินเชื่อประชารัฐ

การเปิดจองบ้าน ผ่านระบบ Online ในโครงการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)  เป็นต้น และ 4) การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดี และสร้างสรรค์ของคนในสังคม อาทิ การแสดงศิลปิน S2S กับนักร้องวงดุริยางค์ทหารบก

      นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรานำเสนอเรื่องของเมืองที่เป็นมิตรของผู้สูงอายุ การทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ชุมชนมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือครอบครัว เรามีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในระดับตำบล ซึ่งเราก็นำมานำเสนอถึงตำบลที่ประสบความสำเร็จ

      มองว่าในความสำเร็จของการทำงานด้านผู้สูงอายุ บ้าน วัด โรงเรียนมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข เพราะฉะนั้นในการทำกิจกรรมต่างพยายามให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ตอนนี้เราจำลองชุมชนที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม เราสมมติว่า ว่า โซนนี้คือ เมืองๆ หนึ่ง เรียกว่า เมืองผู้สูงอายุ 4.0

      เราพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเข้ามาดูบูธของกรมกิจการผู้สูงอายุ จะเห็นได้เลยว่าสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลย โดยจำลองโรงเรียนผู้สูงอายุ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ตลาด ชุมชน พื้นที่สร้างสรรค์ และไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น

     อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวต่อไปว่า “ไฮไลท์ของงานเราตั้งชื่อ เมืองปันสุข 4.0 เราฝันว่าจะมีเมืองแบบนี้ให้ทั่วประเทศ ผู้สูงอายุ จะมีความสุขเมื่อได้เข้ามาที่นี่ นวัตกรรม เด่นๆ ตอนนี้เน้นไปที่คนติดเตียงก็จะมีที่ยกตัว ปกติผู้สูงอายุเราต้องช่วยกันหามเพื่อลุกขึ้นมาหรือเพื่อเข้าห้องน้ำ เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีที่นั่งสอดไปที่ตัวและยกขึ้น นำขึ้นวีลแชร์ หรือเช่น เตียงนอน ถ้าสูงเกิน ก็จะขึ้นไม่สะดวก หรือก๊อกน้ำก็ต้องให้ต่ำลง เดี๋ยวนี้บางท่านก้มตัวไม่ได้ก็มีที่ใส่กางเกง ห้องน้ำจะมีแยกพื้นที่เปียกและแห้งขอเชิญชวน บูธที่ 15 หน้าเวทีกลาง เรามีบริการมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องการให้นำสิ่งนี้ไปใช้นำชุมชน”

งานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปณ ฮอลล์ 5 – 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีจำนวนผู้ชม 458

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท