พส. ยกระดับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


            วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

     นางจินตนา จันทร์บำรุง  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     นางจินตนา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทในการมุ่งเน้น ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชนซึ่งมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงฯ จึงไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้โดยลำพัง แต่จำเป็นต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่สำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในสังคมมากที่สุด

      นางจินตนา กล่าวต่อว่า การอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดมาปีนี เป็นปีที่ ๒ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๓ คน ดำเนินการระหว่าง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยเรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทคนิคการทำงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมาย เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานสวัสดิการสังคม

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย และที่สำคัญที่สุดได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาท อปท. ในงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ที่ไม่มีวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์โดยตรง ได้มีโอกาสสร้างเสริมองค์ความรู้พื้นฐาน และองค์ความรู้ใหม่ที่เท่าทันสถานการณ์ทางสังคมตลอดจนเสริมสร้างเทคนิคในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์รวมทั้งได้เรียนรู้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่วยให้ประชาชนก้าวผ่านสภาวะวิกฤติและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง นางจินตนา กล่าวในตอนท้าย...



จำนวนผู้ชม 390

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท