กระทรวงแรงงาน ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

      นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้มั่นใจว่าการประชุมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สาขาความร่วมมือด้านแรงงานที่ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้กรอบเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครอบคลุมกิจกรรมในวงกว้าง ทั้งเรื่องการคุ้มครองการจ้างงาน และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยในภูมิภาคอาเซียนมีประชากรกว่า ๖๓๐ ล้านคน แบ่งเป็นกำลังแรงงานถึง ๓๕๐ ล้านคน ภูมิภาคอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีประชากรใหญ่เป็นอันดับ ๔ รองจากอินเดีย จีน และสหภาพยุโรป อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนก็เป็นที่น่าพึงพอใจ เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕ ในแต่ละปี

     ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ในฐานะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ที่ได้มารวมตัวกันมาประชุมเป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่มีผลิตภาพ สถานประกอบการที่มีการบูรณาการและปลอดภัย กำลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือสามารถปรับตัวได้ และแรงงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการคุ้มครองทางสังคม อย่างไรก็ตามการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานในครั้งนี้เป็นโอกาสดี เป็นเวทีในการหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่เราดำเนินการมาในอดีต เพื่อเตรียมการสำหรับการดำเนินการที่จะต้องทำในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการจัดทำแผนงานฉบับใหม่ระยะ ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕

     สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ จะมีการประเมินตนเองของประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (๒๕๖๑ - ๒๕๖๘) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน โดยจะรายงานผลการประเมินแก่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน การรับรองข้อกำหนด (TOR) เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) ฉบับแก้ไข การยกร่างข้อเสนอโครงการใหม่ๆ สำหรับแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ และการเร่งรัดการดำเนินการในมิติที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ

 จำนวนผู้ชม 455

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท