ก.แรงงาน จับมือ ไอแอลโอ ขับเคลื่อนอนาคตของงานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน


    ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour ครั้งที่ 12 เตรียมความพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนและเตรียมการรองรับอนาคตของงานกับการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมความสามารถในการทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 

    เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมโนโวเทล แพลททินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า การประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour ครั้งที่ 12 มีหัวข้อหลัก คือ อนาคตของงานและการโยกย้ายถิ่นฐาน ประกอบด้วย หัวข้อย่อยความท้าทายของการคุ้มครองที่ยั่งยืน เป็นธรรม และเสมอภาค และความท้าทายเรื่องความสามารถในการทำงานของแรงงานต่างด้าว โดย ILO ได้แสดงให้เห็นว่าทิศทางของอนาคตเป็นอย่างไรด้วยการรับรองปฏิญญาศตวรรษว่าด้วยอนาคตของงาน ในคราวการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 108 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา

  ซึ่งปฏิญญานี้เปรียบเสมือนกลไกที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก มีการดำเนินมาตรการเพื่อทำให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงาน โดยยังมีการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอกรอบความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ G20 และ G7 ต่างก็มีการรับรองปฏิญญาและถ้อยแถลงของผู้นำเพื่อส่งเสริมให้มีมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและงานรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้มีการรับรองเอกสารสำคัญสองฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในเวทีสากล คือ ถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน  การส่งเสริมเทคโนโลยี การเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม และถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วย ข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108  

    ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการอภิปรายผลกระทบอันเกิดจากอนาคตของงานตลอดจนการเตรียมความพร้อมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับอนาคตของงานกับการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานกลุ่มเป้าหมายการประชุมประกอบด้วย ผู้ประสานงานหลัก ACMW จากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนองค์การนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคประชาสังคม ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ทั้งสิ้น 80 คน โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำสำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์ ผลที่คาดว่าจะได้จากการประชุมจจะทำให้ได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมการรองรับความท้าทายอันเกิดจากอนาคตของงานต่อแรงงานต่างด้าว ทั้งในมิติของการคุ้มครองและมิติการส่งเสริมความสามารถในการทำงาน 
 จำนวนผู้ชม 289

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท