วช. มอบรางวัล 12 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช.

 

   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช. แก่นักวิจัย  นักประดิษฐ์ ผู้ผลิตผลงานที่มีศักยภาพ สร้างคุณูประการและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชนและพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. เป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนการวิจัยของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบ 60 ปี จึงได้คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรม เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช. จำนวน 12 ผลงาน ใน 3 ด้าน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

    ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาสังคม จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

1) ผลงานเรื่อง  “ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม: ผลิตเอง ใช้เอง เพิ่มคุณค่าจากยางพาราสำหรับการดูแลผู้ป่วย ที่มีทวารเทียม” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ และคณะ

2) ผลงานเรื่อง  “ซีลค์ฮีล: แผ่นปิดกระตุ้นการหายของบาดแผลจากโปรตีนกาวไหม” ของศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง  ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ และคณะ

3) ผลงานเรื่อง “บลิกซ์พ็อพ สนามจินตนาการ: Blixpop Imaginative Playground” ของนางสาวณัชชา โรจน์วิโรจน์ และ 4) ผลงานเรื่อง “การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ” ของรองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์

และคณะผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

1) ผลงานเรื่อง  “เครื่องปลูกมันสำปะหลังชุมชน” ของนายโมเสส ขุริลัง

2) ผลงานเรื่อง “เครื่องอบแห้งถังหมุนแบบเคลื่อนย้ายได้ สำหรับผลผลิตทางการเกษตร” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช และคณะ และ

3) ผลงานเรื่อง “การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ

    ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

1) ผลงานเรื่อง “มันสำปะหลัง “ห้วยบง 60”” ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ และคณะ

2) ผลงานเรื่อง  “เอทีเอส-2: พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป” ของ ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ

3) ผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย”  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หอมหวล และคณะ

4) ผลงานเรื่อง “ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE( EXTINGUISHING BALL” ของนายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ และคณะ และ

5) ผลงานเรื่อง “โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง: ข้าวไรซ์เบอร์รี่” ของศาสตราจารย์  ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ 
/ผลงาน...

     ผลงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละด้าน จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ เงินรางวัล ผลงานละ 10,000 บาท และสิทธิ์ในการรับการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงาน ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้ง 12 ผลงาน ล้วนเกิดมาจากความทุ่มเทของคณะนักวิจัย และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จนทำให้ผลงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของสังคมรวมทั้งสร้างผลกระทบ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปในทิศทางที่ดี ดังที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์จำนวนผู้ชม 381

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท