กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

 

    กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 รับพระราชทานรางวัลในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเด็กเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

    กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2.กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 3.บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

 4. องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยจำแนกออกเป็น 11 สาขา ประกอบด้วย

1.สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 2.สาขาการศึกษาและวิชาการ 3.สาขากีฬาและนันทนาการ 4.สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 5.สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 7.สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 8.สาขาศิลปวัฒนธรรม 9.สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม 10.สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และ 11.สาขาอาชีพ

    สำหรับขั้นตอนการสรรหาพิจารณาคัดเลือกนั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา จังหวัด สื่อมวลชน ฯลฯ คัดเลือกเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และขอให้องค์กรหรือหน่วยงานเป็นผู้รับรอง ส่งเอกสารผลงานฯ ไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทางไปรษณีย์ ก่อนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตรวจสอบการเสนอและการรับรองผลงานในแบบเสนอประวัติและผลงาน

จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน แต่ละสาขา ดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือกผลงาน และสามารถนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนพิจารณาผลงาน และตัดสินถือเป็นเด็ดขาด ก่อนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำผลงานที่ผ่านการตัดสินประกาศเผยแพร่ยกย่อง พร้อมจัดส่งเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ส่งผลงานแต่ไม่ได้รับรางวัล

   โดยในกรณีที่มีข้อร้องเรียนที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ได้รับรางวัลมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือปลอมแปลงเอกสาร คณะอนุกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการรับพระราชทานรางวัล และกรณีที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนและดำเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้
    
สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล (โล่หรือเกียรติบัตร) ในวันเยาวชนแห่งชาติ ก่อนนำประวัติผลงานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จัดพิมพ์เป็นหนังสือหรือสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่เป็นเกียรติประวัติต่อไป

 จำนวนผู้ชม 298

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท