กทม. มอบรางวัลชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับกรุงเทพมหานคร

นายอมร  กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานใน พิธีมอบรางวัลชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับกรุงเทพมหานคร และการแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ณ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค (คอมมูนิตี้มอลล์) เขตพระนคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายและมีความมุ่งมั่นที่จำทำให้กรุงเทพมหานครเป็น Green City หรือ มหานครสีเขียว เป็นเมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร พลังงาน รวมไปถึงลดการปล่อยของเสียในรูปมลพิษทางดิน น้ำ และอากาศให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครสีเขียวที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด Bangkok Green Community หรือชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ถือเป็นโครงการต้นแบบของการขับเคลื่อนการเข้ามามีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน ด้วยการจัดการประกวดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ระดับกรุงเทพมหานคร แบ่งการประกวดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เครือข่ายชุมขน  เครือข่ายสถานศึกษา และเครือข่ายสถานประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับกรุงเทพมหานครได้พิจารณาตัดสินการประกวดเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประเภทเครือข่ายชุมชน แบ่งเป็น

(1) ชุมชนขนาดเล็ก จำนวน 10 แห่ง ชนะเลิศ ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี เขตบางเขน  รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน  รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม และรางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5 เขตพระโขนง, ชุมชนพุ่มพวง เขตบางแค, ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต, ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย, ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ เขตคลองสาน, ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย เขตคลองเตย และชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง เขตลาดพร้าว

 (2) ชุมขนขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง ชนะเลิศ ชุมชนบูรพา 18 เขตดอนเมือง  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนสวนหลวง 1เขตบางคอแหลม  รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมขนเพชราวุธ พัน 2 เขตบางเขน  และรางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนบ้านมั่นคงแดงสวนพลู เขตสาทร และชุมชนรุ่งสว่างวิลเลจ เขตบางเขน 

 (3) ชุมชนขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ชนะเลิศ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนการค้าหนองแขม หมู่ 2 เขตหนองแขม รองขนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา และรางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนสวัสดิการหนองแขม เขตหนองแขม

 ประเภทเครือข่ายสถานศึกษา แบ่งเป็น

(1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง

ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาครืน เขตจอมทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน  รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา เขตดินแดง  และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา, โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา เขตลาดพร้าว และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว    เขตวังทองหลาง 

(2) สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 4 แห่ง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบำต้นกล้วย เขตหนองจอก  รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก  รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนประภาสวิทยา เขตบึงกุ่ม และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบางแคเหนือ

 (3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง ชนะเลิศ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา  รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนโสมาภา เขตบึงกุ่ม  รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง, โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ เขตประเวศ และโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม

 สำหรับประเภทเครือข่ายสถานประกอบการ แบ่งเป็น

(1) ประเภทห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 แห่ง ชนะเลิศ  บริษัท น้อมจิตต์ อินเตอร์คอร์เปอเรชั่น จำกัด เขตบางกะปิ  รองชนะเลิศ อันดับ 1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขารามอินทรา เขตบางเขน รองชนะเลิศ อันดับ 2 บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด เขตราชเทวี 

(2) ประเภทโรงแรม จำนวน 4 แห่ง ชนะเลิศ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง  รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ เขตราชเทวี  รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงแรมบันยันทรี เขตสาทร

(3) ประเภทร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ รางวัลชมเชย ครัวเจ๊ง้อ เขตตลิ่งชัน

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับประกาศเกียรติคุณ และรับเงินรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในท้ายสุดว่า การจัดการประกวดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับทุกองค์กรและชุมชนที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังเป็นการเชิดชูองค์กรและชุมชนต้นแบบของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งความสำเร็จในโครงการนี้ ในด้านการวิจัยและพัฒนาจะนำไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดเครือข่ายองค์กร ชุมชน และเยาวชน รวมถึงเกิดศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมประจำย่านคลองที่มีความเข้มแข็ง ที่สามารถต่อยอดขยายผลไปทั่วกรุงเทพฯ และขยายผลไปสู่ระดับประเทศต่อไปจำนวนผู้ชม 1051

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท