กรมการท่องเที่ยวจับมือ สทน.กระตุ้นจิตสํานึกเจ้าบ้าน จัดประกวดหนังสั้นชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1.4 แสนบาท

 

        กรมการท่องเทียว จับมือ สมาคมธุรกิจท่องเทียวภายในประเทศ(สทน.) จัดโครงการประกวด ภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างจิตสํานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัลกว่า 140,000 บาท หวังช่วยกระตุ้นจิตสํานึก และวางรากฐานในอุตสาหกรรมการท่องเทียวแบบยั่งยืน

นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเทียวภายในประเทศ(สทน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอันดับต้นๆ ดังนั้นในทุกภาคส่วนที่เกียวข้องกับการท่องเทียวจําเป็นต้องมีความเข้าใจในความสําคัญของธุรกิจนี้ และเข้าใจว่าหากเกิดปัญหากับนักท่องเทียว เช่น การปล่อยทิ้งนักท่องเทียวในกรณีทีไม่ยอมเข้าไปซื้อของในร้านทีไกด์ต้องการ ลูกค้าซื้อทัวร์แล้วไม่ได้เดินทาง ข่าวเหล่านี้จะถูกแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว เพราะทุกวันนี้ทุกคนล้วนมีสื่ออยู่ในมือ นั่นคือโซเชียล เน็ตเวิร์ค ที่มีอยู่มากมายในยุคที่โลกไร้พรมแดน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่บั่นทอนธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย ดังนั้นจําเป็นที่จะต้องเร่งสร้างจิตสํานึกให้กับทุกฝ่ ายทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเทียว เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กรมการท่องเที่ยวจึงได้มอบหมายให้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) จัดทําโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างจิตสํานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทีกําลังศึกษาอยู่ ทุกระดับ ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 140,000 ล้านบาท สําหรับเนื้อหาของภาพยนตร์ดังกล่าว จะต้องช่วยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยในการต้อนรับ และการให้บริการนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยที่สามารถสร้างความประทับใจต่อนักท่องเทียวได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน และเป็นรากฐานการพัฒนารายได้ทางการท่องเที่ยวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดจะต้อง ส่งใบสมัครเข้ามาที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศภายในวันที 25 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น.ได้ที่  E-mail : [email protected] หรือแฟกซ์ 02 192 1951-2 และสามารถส่งไฟล์ภาพยนตร์สั้นได้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 โดยจะประกาศผลรางวัลใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ส่วนหลักเกณฑ์การตัดสิน จะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาโดยรวม และเทคนิคการนําเสนอ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยผู้ชนะ 1,2 และ 3 จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา เกียรติบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณที่จะมอบให้กับสถาบันการศึกษา

โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท อนึง สําหรับนักศึกษาที่จะส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละทีม มีได้ไม่เกิน 4 คน ภาพยนตร์สั้นต้องมีความยาวไม่เกิน 6 นาที ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน โดยภาพยนตร์จะต้องใส่โลโก้ ของกรมการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเทียวภายในประเทศ ตลอดจนต้องถ่ายทอดเนื้อหาทีเป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และนําไปปฏิบัติตามได้โดยง่าย โดยสามารถส่งผลงานในรูปแบบ DVD ฉบับเต็ม และทํา Teaser ที่สามารถแพร่ได้ทั้งในรูปแบบโทรทัศน์สาธารณะ และโรงภาพยนตร์ มาที่ สมาคมธุรกิจท่องเทียวภายในประเทศ 599/29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมฯ และผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน กรมการท่องเทียวและสมาคมฯ จะไม่รับผิดขอบ ใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งไม่อนุญาตให้นําผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอืนๆ หรือผลงานที่เคยนําไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชนในรูปแบบสื่อการสอน CD/DVD/เว็บไซต์/สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวด หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที หรือเรียกคืน ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ส่วน

 ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.domesticthailand.com

 

 จำนวนผู้ชม 693

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท