เปิดตัว....หนังสือ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์

 
หนังสือ สมเด็จพระสังฆราช

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์
 
 
        ในโอกาส นิตยสาร CHANGE into ก้าวย่าง 2 ปี ร่วมกับ 30 องค์กร จัดทำ "หนังสือ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์" พร้อมประวัติประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประวัติผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่นำเสนอพระวรคติธรรม คติธรรม ข้อคิดของแต่ละพระองค์ รวมทั้งวัดประจำรัชกาลต่างๆ อัดแน่นเนื้อหาจำนวน 600 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน 4 สี ทั้งเล่ม ปกแข็งเย็บกี่อย่างดี พร้อมกล่องใส่อย่างสวยงาม 
 
 
        พร้อมพุทธศาสนิกชน/สื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัว หนังสือ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์  ณ ห้องฺ Baliroom Foyerชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก  โดยมีผู้ร่วมเสวนา พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานสมาคมสภาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สุชานี แสงสุวรรณ ประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สาโรจน์ ดาราสมาน นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาวัดยานนาวา  สมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และณรงค์ หนูเชื้อ พร้อมด้วยทีมงานคณะจัดทำโครงการหนังสือสมเด็จพระสังฆราช ดำเนินรายการโดย แก้ม-ขวัญชนก วุฒิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และผู้ดำเนินรายการ “เงินทองต้องรู้”  
 

     

           ขณะเดียวกันมีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง  ประกอบด้วย พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์  จริญญา หาญณรงค์ เกียรติ สิทธีอมร วันเพ็ญ เจิมประไพ ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช  เอิร์ธ สายสว่าง ยุวเรต กังสถาน  รสนา โตสิตระกูล รวีรัตน์ ลักษณวิสิษฐ์ วิภาวดี ตรียะกุล กิตติศักดิ์ กันดิศาคุณานนท์ อ.นพเก้า ไชยะบุรินทร์ (ธรรมทายาทรุ่นที่ 3 ของคุณแม่สิริ) ดร.เพชรยุพา บูรณ์จรุงรัฐ กนกลักษณ์ วุ่นทางบุญ กนกลักษณ์ วุ่นทางบุญ อาจารย์มงคล รอดเที่ยงธรรม จิ๋ม ซาร่า โอม สมรัชนะ มูลสาย ฯลฯ

สำหรับโครงการจัดทำหนังสือสมเด็จพระสังฆราช
           สมเด็จพระสังฆราช คือ ประมุขสูงสุดของศาสนจักรในประเทศไทย ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน สมเด็จพระสังฆราช ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ มีทั้งหมด 19 พระองค์ ด้วยกัน และมีประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 1 รูป ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะบันทึกประวัติและผลงานต่างๆ ของพระสังฆราชทั้งหมดไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

          บทบาทของสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน เช่น การปกครองคณะสงฆ์ไทย การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย รวมถึงการส่งพระสงฆ์ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศด้วย

          นอกจากนั้นแล้ว สมเด็จพระสังฆราช ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่ละพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม เป็นแบบอย่างให้กับชาวพุทธในการดำรงตนอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  หนังสือ สมเด็จพระสังฆราช นี้ จึงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวพุทธ ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ยังได้เห็นแบบอย่างที่ดีงามที่ควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีกับชีวิตของตนด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อรวบรวมเรียบเรียงประวัติ และพระกรณียกิจสมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๑๙ พระองค์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๑ รูป ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 1 รูป ให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาเรียนรู้
2. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์ ในฐานะที่เป็นประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย และทรงอุทิศพระองค์เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน
3. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ได้ถวายความอุปถัมภ์ พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
4.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้วิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการบริหารกิจการต่างๆ ของคณะสงฆ์ 
5. เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์แห่งวงการพระพุทธศาสนา ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความดีงามกับชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป 
6.เพื่อสนับสนุนการทำงานของ องค์กรด้านการกุศล มูลนิธิ สมาคม ชมรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานศึกษา เป็นต้น ในการหาทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณกุศล และด้านสาธารณประโยชน์ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชาติ บ้านเมือง

อย่างไรก็ตาม สั่งจองด่วน จำนวนจำกัด (เล่มละ 1,999 บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งจองได้ที่ บริษัท เชนจ์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 394/39 ดี65 คอนโด อาคาร A สุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 พร้อมชำระผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชื่อบัญชี บริษัท เชนจ์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี 6770000703 กระแสรายวัน หรือ โทรศัพท์ 0-2714 1435,09-5115-7836,09-9416-9952,08-4546-5405จำนวนผู้ชม 1947

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท