ขอเชิญร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และพิธีสมโภชพระวิหาร วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

 

ขอเชิญร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี

และพิธีสมโภชพระวิหาร

เพื่อน้อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสครองราชสมบัติครบ  ๗๐ ปี

และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๗ รอบ  ๘๔ พรรษา

ณ วัดป่าภูก้อน  ตำบลบ้านก้อง  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี

วันที่  ๑๗ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

**************************

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙   (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๗)                                                                     

 เวลา ๑๕.๐๐ น. - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จถึงมณฑลพิธีวัดป่าภูก้อน

                        - พระองค์ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ

                        - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา (สวดชยันโต โดยพระราชาคณะ ๑๐ รูป)

                        -  ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์   

                        -  ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา)

                            หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับแล้ว

เวลา ๑๗.๐๐ น.  - พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยพระเดชพระคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นองค์ประธาน

                       - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา (สวดชยันโต โดยพระเถรานุเถระ ๓๐ รูป)

                       - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์     - ถวายเครื่องไทยธรรม

เวลา ๑๘.๐๐ น.  - พระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณ พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก                    

                      -  อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์บทพระพุทธคุณรวบยอด อิติปิโส ภควา   จำนวน ๑๐๘ จบ

วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗)                                                                              

เวลา ๗.๑๕ น.  - ตักบาตรเช้า 

                   -  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณรที่ศาลาวัดป่าภูก้อน                                               

เวลา ๑๑.๐๐ น-  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  ชั้น ๒  บนลานพระใหญ่

                    -  บวชเนกขัมมะ ที่ศาลาวัดป่าภูก้อน  (จัดอบรมเนกขัมมะ ๒ ช่วง คือ เช้าและบ่าย)                                                  

เวลา ๑๕.๓๐ น. -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (๓๐ รูปโดยพระเถรานุเถระ จากภาคเหนือ) - เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

เวลา ๑๘.๐๐ น.  - พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗)                                                                            

เวลา ๗.๑๕ น. - ตักบาตรเช้า    

                  - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณรที่ศาลาวัดป่าภูก้อน                                                 

เวลา ๑๑.๐๐ น - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ   ชั้น ๒  บนลานพระใหญ่

                    - บวชเนกขัมมะ ที่ศาลาวัดป่าภูก้อน  (จัดอบรมเนกขัมมะ ๒ ช่วง คือ เช้าและบ่าย)                                                  

เวลา ๑๕.๓๐ น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ( ๓๐ รูปโดยพระเถรานุเถระจากภาคใต้ และภาคตะวันตก)

                    -  เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

เวลา ๑๘.๐๐ น. -  พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์      

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๗)                                                                          

เวลา ๗.๑๕ น.  - ตักบาตรเช้า   

                    - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณรที่ศาลาวัดป่าภูก้อน                                                 

เวลา ๑๑.๐๐ น. -  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชั้น ๒  บนลานพระใหญ่ 

                    -  บวชเนกขัมมะ ที่ศาลาวัดป่าภูก้อน   (จัดอบรมเนกขัมมะ ๒ ช่วง คือ เช้าและบ่าย)                                                

เวลา ๑๕.๓๐ น. -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (๓๐ รูป จากครูบาพระอาจารย์สายกรรมฐาน)   - เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม                                           

เวลา ๑๘.๐๐ น. -  แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดนาคำน้อย อุดรธานี

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙     (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๗)                                             

เวลา ๗.๑๕ น.  -  ตักบาตรเช้า  

                   -   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณรที่ศาลาวัดป่าภูก้อน                                                

เวลา ๑๑.๐๐ น. -  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชั้น ๒  บนลานพระใหญ่

                     -  บวชเนกขัมมะ ที่ศาลาวัดป่าภูก้อน   (จัดอบรมเนกขัมมะ ๒ ช่วง คือ เช้าและบ่าย)                                                                

เวลา ๑๕.๓๐ น. -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (๓๐ รูป จากครูบาพระอาจารย์สายกรรมฐาน)  - เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม                                     

เวลา ๑๘.๐๐ น.  - แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดนาคำน้อย อุดรธานี

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๗)                                                                                                 

เวลา ๗.๑๕ น.  - ตักบาตรเช้า

                   -   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณรที่ศาลาวัดป่าภูก้อน

เวลา ๑๑.๐๐ น.  - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชั้น ๒ บนลานพระใหญ่

                    -  บวชเนกขัมมะ ที่ศาลาวัดป่าภูก้อน  (จัดอบรมเนกขัมมะ ๒ ช่วง คือ เช้าบ่าย) 

เวลา ๑๕.๓๐ น. -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (๓๐ รูป จากพระเถรานุเถระสายมหานิกาย)  -เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

เวลา ๑๘.๐๐ น. -   แสดงพระธรรมเทศนา โดยเจ้าคุณพระธรรมวิมลมุนี  วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๗)                                                                                   

เวลา ๗.๑๕ น.  -  ตักบาตรเช้า    

                   -   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณรที่ศาลาวัดป่าภูก้อน                                          

เวลา ๑๑.๐๐ น. -    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ   ชั้น ๒  บนลานพระใหญ่                                              

                    -    บวชเนกขัมมะ ที่ศาลาวัดป่าภูก้อน (จัดอบรมเนกขัมมะเฉพาะช่วงเช้า)   

เวลา ๑๔.๐๐ น.  -   ประกอบพิธีพุทธาภิเษก โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นองค์ประธาน   

                      -   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (๑๐ รูป) สวดมหานาค (๔ รูป)

                      -   พระสงฆ์นั่งอธิษฐานจิต (๒๐ รูป)  - เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม                                                                                                                        

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๗)                                                                           

เวลา ๗.๑๕ น. - ตักบาตรเช้า  

                  -   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณรที่ศาลาวัดป่าภูก้อน    

เวลา ๙.๓๐ น.  - พิธีมุทิตาสักการะในโอกาสฉลองอายุวัฒนะ  ๗๑ ปีของท่านพระครูจิตตภาวนาญาณ ณ ศาลาวัดป่าภูก้อน

                    - มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ประจำบ้านแก่ชาวบ้านนาคำ                                         

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชั้น ๒  บนลานพระใหญ่   

                    -  บวชเนกขัมมะ ที่ศาลาวัดป่าภูก้อน  (จัดอบรมเนกขัมมะเฉพาะช่วงเช้า)                                         

เวลา ๑๓.๐๐ น.-    แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมฐิติญาณ ท่านเจ้าคณะภาค ๑๐                      

เวลา ๑๔.๐๐ น.-    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (๑๐ รูป นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ วัดสุทธจินดาวรวิหาร)                      

เวลา ๑๔.๔๕ น.-   ถวายทักษิณานุปาทานแด่พระสงฆ์ (๓๐ รูป)

หลังจากคณะสงฆ์เดินทางกลับ

เริ่มการแสดงฉลอง ณ ลานหน้าพระวิหารและองค์พระ โดยคณะนาฏศิลป์กรมศิลปากร และคณะนาฏศิลปะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมขบวนฟ้อนของอุบาสก-อุบาสิกาชาวอุดรธานี ในชุดระบำไตรรัตน์

ขอบคุณข้อมูล และภาพ        :  คุณโศรยา ว่องพานิช   วัดป่าภูก้อน  อุดรธานีจำนวนผู้ชม 2391

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท