ก.วิทย์ฯ- สวทช. เปิดยิ่งใหญ่ “มหกรรมไทยแลนด์เทคโชว์2016” แสดงผลงานวิจัยกว่า 200 ผลงาน ดึงนักลงทุน ต่อยอด “งานวิจัยใช้ได้จริง”

 

          (วันที่ 8 กันยายน 59)  ณ เพลนารี ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงานเปิดงานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2559 ภายใต้แนวคิด “S&T for Thailand 4.0”  เพื่อเป็นเวทีกลางนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร เชื่อมโยงผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน ได้พบปะจับคู่ธุรกิจและร่วมลงทุนต่อยอดจาก  “ผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง”  นำไปผลิตและขายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ที่ร่วมลงทุนต่อยอดงานวิจัยในงานนี้ ยังรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดถึง 300 เปอร์เซ็นต์ ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง New S Curve กับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”  โดยกล่าวตอนหนึ่งว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ถูกจัดเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ได้ขยายบทบาทตัวเองจากเดิมเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยการทำวิจัยและพัฒนา โดยมาทำหน้าที่เพิ่มในการเป็นข้อต่อเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้งานวิจัย ซึ่งงาน Thailand Tech Show2016นี้เป็นกิจกรรมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน อย่างรูปธรรม เพื่อผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจากเดิม

          กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมผลักดันมาตรการเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนทำวิจัยและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจมากขึ้น เช่น มาตรการยกเว้นภาษีค่าใช้จ่ายงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 300% มาตรการยกเว้นภาษีสำหรับ Startups และ Venture Capital มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เป็นต้น 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รัฐบาลได้มีแนวคิดการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศจากการผลิตในอุตสาหกรรมหนักที่ใช้แรงงานและเครื่องจักรเข้มข้น ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน หรือ “ประเทศไทย 4.0” กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำหนดขีดความสามารถพื้นฐานของประเทศไทยและความต้องการของตลาดในอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้ 5 กลุ่ม ได้แก่      1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์อัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและ 5. กลุ่มอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

          โดยในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็น New S-Curveล่านี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนในรูปแบบของ “ประชารัฐ” หรือ Public Private Partnership (PPP) ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่จากการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดงาน Thailand Tech Show 2016 ครั้งนี้ จะเป็นการเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคงทางเทคโนโลยี ลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศได้เร็วขึ้น

          ด้าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สำหรับงานในครั้งนี้ มีการจัดแสดงผลงานจำนวน 183 ผลงาน จาก สวทช. และพันธมิตร 26 ราย แบ่งเป็นเทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท 122 ผลงานเทคโนโลยีไฮไลท์ จำนวน 56 ผลงาน ผลงานเด่น สวทช. 5 ผลงานนอกจากนั้นยังมีโชว์ผลงานของ Startups ที่ได้รับการสนับสนุน Startup Voucher จำนวน 35 ราย (จาก 53 ราย)การจัดแสดงผลงานดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทใหญ่ และ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นในงานเดียว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อาจช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตของท่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็น New S-Curve ของบริษัท และนักลงทุนที่สนใจลงทุนร่วมกับนักวิจัยสร้างธุรกิจเทคโนโลยีหรือลงทุนร่วมกับ Startups สามารถเจรจากันได้ในงานนี้ ในขณะเดียวกัน นักวิจัยก็สามารถเข้าถึงตลาด ได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้นักวิจัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นในอนาคต

          ทั้งนี้งานยังจัดแสดงอีก 2 วัน อย่างเข้มข้น โดยในวันที่ 9 กันยายน มีปาฐกถาพิเศษ ที่นักลงทุนห้ามพลาด กับหัวข้อ10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” ได้รับเกียรติบรรยาย โดย“ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล” ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ รวมถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจ (One on One Matching) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรมเด่นอีกมากมาย

          สำหรับงานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8 - 10 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจร่วมงานรับฟังข้อมูลจากนักวิจัยเจ้าของผลงานที่พร้อมให้ข้อมูลตลอดการจัดงาน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการ เพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

www.nstda.or.th/thailandtechshow2016/ หรือโทรศัพท์ 0 2564 8000จำนวนผู้ชม 715

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TECHNOLOGY

รัชพล หินซุย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "วิทย์เพื่อชีวิตวิถีใหม่" (Science For New Normal)

วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเ

ทีพี-ลิงค์เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ Wi-Fi6 พร้อม Router Ax series สัมผัสประสบการณ์อินเทอร์เน็ตที่เหนือกว่า

บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพร์ส ประเทศไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายระดับโลก จัดงาน TP-