ททท. เปิดตัวหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง” เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยว

 

          เช้าวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2559) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ Tourism Management Program for Executives (TME) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายและบรูณาการการทำงานในระดับนโยบายซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคาร ททท.

          นายยุทธศักดิ์  สุภสร  กล่าวว่า ในฐานะที่ ททท. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและดำเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ททท. ยังเพิ่มบทบาทการเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยการเผยแพร่ความรู้และสร้างหลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในชื่อ “หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ Tourism Management Program for Executives (TME)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเชื่อมโยง   การทำงานในระดับนโยบายครอบคลุมเป็นเครือข่ายและช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื้อหาในการอบรมออกแบบตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ
มั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยมีหัวข้อการอบรมที่เอื้อต่อการประสานประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวต่อกัน  อาทิ  แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระดับต่างๆ ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภูมิสถาปัตยกรรมและการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว  แบรนด์และการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ต่อยอดการท่องเที่ยว  Inclusive Tourism  Good Governance CSR เป็นต้น บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาทิ นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการ ททท.
ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นต้น 

          หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้ กำหนดผู้เข้าอบรมจำนวน 80 คน
มีระยะเวลาตลอดหลักสูตรจำนวน 72 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–มิถุนายน 2560 (สัปดาห์ละ 1 วัน)
และเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง โดยมีค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 100,000 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)  โทร. 0 2250 5694 ต่อ 4476-79จำนวนผู้ชม 848

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท