ททท.ผนึกมูลนิธิสังคมสุขใจ และภาคีเครือข่าย จัดยิ่งใหญ่ ตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจ” ท้าเที่ยวข้ามภาคมาชม – ช้อป – ชิม สินค้าจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ

 

นครปฐม (วันที่ 23 พ.ย. 2559

            ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ และกลุ่มภาคีเครือข่าย จัดงานยิ่งใหญ่ เที่ยวตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจ”กับ 9 โซนกิจกรรมหลัก พบกับกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค ชมนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทที่อยากให้คนไทยได้สัมผัส พร้อมรับหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทฟรี!!! ชม ช้อป ชิม สินค้าเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สัมผัสวิถีชุมชนกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ พบกับคลินิกเกษตรอินทรีย์ครบวงจร คนต้นแบบ มาแชร์ความรู้ บอกเล่าศรัทธา และกิจกรรม Work Shop ที่น่าสนใจ พลาดไม่ได้ 16-18 ธันวาคมนี้ ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

            นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดนครปฐมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล กล่าวว่า ยินดีกับความสำเร็จของโครงการสามพรานโมเดล และดีใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม หลายครอบครัวที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเอง และเกิดแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ทั้งหมู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเกษตรกรต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน ในชุมชนต่างๆ ซึ่งสิ่งที่มูลนิธิสังคมสุขใจทำสอดคล้องกับแนวนโยบายของจังหวัด และเป็นนโยบายของประเทศ โดยทางจังหวัดนำองค์ความรู้จากโมเดลนี้ไปขยายผลต่อ เพื่อช่วยกันพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นแหล่งอาหารอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศในอนาคต

“สำหรับการจัดงานสังคมสุขใจปีนี้ ถือเป็นแนวคิดที่ดีในการรวบรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาไว้ในงานเดียว จึงอยากเชิญชวนทุกหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ใช้โอกาสนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง และมาร่วมกันสนับสนุนสินค้าอินทรีย์ของเกษตรกรในงานนี้ด้วย”   นายอดิศักดิ์ กล่าว

           นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ เปิดเผยว่า มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานสังคมสุขใจ” ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง” ซึ่งการจัดงานในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา

“แนวคิดหลักในการจัดงาน ต้องการให้คนได้มาสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต อยู่อย่างพอเพียง และยังระดมพลังจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” นายอรุษ กล่าว

           โดยรูปแบบการจัดงานในปีนี้แบ่งออกเป็น 9 โซนหลัก ในบริเวณงาน ประกอบด้วย

โซน สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ : ร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายอาลัยและสักการะ

โซน นิทรรศการตามรอยพระบาท : ททท.จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาท พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีโค่ใกล้เคียงในภูมิภาคภาคกลาง

โซน จุดลงทะเบียน : จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมรับหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทจากททท.

โซน Work Shop : เปิดบริการคลินิกเกษตรอินทรีย์จอบโจทย์ทุกมิติ ตั้งแต่การเตรียมดิน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูก วิธีการดูแล การแปรรูป รวมถึงการทำชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ สนุกกับกิจกรรม ปั่น...ปั่น  ปั่นน้ำผักผลไม้จากพลังงานจักรยานด้วยตัวเอง และเอาใจวัยซนด้วยการเปิดโซนคิดส์ คอนเนอร์ สร้างสรรค์

จินตนาการอย่างอิสระ เรียน - รู้ –คุณค่า เกษตรอินทรีย์ และยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ สาระ บันเทิง อื่นๆ อีกมากมายให้ร่วมสนุก

โซน เวทีกลาง : เปิดเวทีให้คนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จในเปลี่ยนวิถี จนชีวิตเปลี่ยน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดบทเรียน บอกเล่าศรัทธา ผลความสำเร็จที่ได้ทำ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับคนที่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิต อาทิ คุณโจน จันใด ผู้ก่อตั้ง พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย คุณวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการ Greennet   เหล่านี้เป็นต้น

 

โซน ภาคีขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล : ภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ภาคชุมชน และภาคการศึกษา ที่พร้อมใจกันมาร่วมกันจัดงานอย่างคึกคักเป็นพิเศษ อาทิ Farm to Firm โครงการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นต้น และกิจกรรมจำหน่าย พืช ผักอินทรีย์ ชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากเกษตรกรในโครงการ และนักเรียน 10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

โซน ตลาดสุขใจ : ยกร้านค้า ร้านอาหารในตลาดสุขใจทั้งหมดมาไว้ภายในงาน

โซน ร้านค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ : เครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการอินทรีย์จากทั่วประเทศ และมาชิมอาหารอินทรีย์ตามวิถีคนเมืองที่ โซน Food Truck

          “เชื่อมั่นว่างานสังคมสุขใจปีนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพ แม่บ้าน นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยากเที่ยวตามรอยพระบาท คนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาอาชีพอิสระ ครอบครัวคนเมืองที่อยากปลูกผักกินเอง เกษตรกรที่ต้องการเรียนรู้เคล็ดการทำเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยที่ต้องการฐานข้อมูลทำวิจัย โรงเรียนที่ต้องการต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ หรือภาคเอกชนที่อยากศึกษาโมเดลการขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า แม้กระทั่ง ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร หรือองค์กร ที่ต้องการซื้อข้าวตรงจากเกษตรกร สามารถมาเรียนรู้และหารือร่วมกับโครงการ Farm to Functions ได้ที่งานนี้เช่นกัน” คุณอรุษกล่าว

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า ททท.จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจ”  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค ในการกระตุ้นการเดินทางเส้นทางเที่ยวข้ามภาคตามรอยพระราชดำริ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ททท.จะขอท้านักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคให้มาสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง ภายในงานททท.ได้มีการจัดนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแบบ Eco Tourism ในพื้นที่ภาคกลาง อาทิ นาบัว@คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม , อุโมงค์ชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นต้น พร้อมแจกหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทกว่า 20,000 เล่ม มีการจัดกิจกรรม Work Shop เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี พรีเซ็นเตอร์โครงการท้าเที่ยวข้ามภาคมาร่วมแชร์ประสบการณ์และร่วมเวิร์คช้อปภายในงาน พร้อมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากคุณโก้ มิสเตอร์แซก แมน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้คาดว่าจะมีคนร่วมงานกว่า 20,000 คน  มีเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า 270 ล้านบาท

            หนึ่งปีมีครั้งเดียว...!!!  แวะมา ชม- ช้อป- ชิม เที่ยวตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงในงานสังคมสุขใจ ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคมนี้ ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม เปิดให้บริการตั้งแต่      เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม เวลา10.30 น. ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร 034-322588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดลจำนวนผู้ชม 692

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท