ททท. และสายการบินไทยสมายล์ ผนึก ๓ สมาคมด้านท่องเที่ยวไทย จัดทัวร์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่”

 
 
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานนิทรรศการภาพเส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “ ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ ” ณ ลานเอเทรียม ๑ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์  และจำหน่ายแพ็กเกจทองเที่ยว ราคาพิเศษ จากพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชวนคนไทยเที่ยวตามรอยพระบาททั่วไทย
           “ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่”  โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ชาวไทยออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ ที่ทรงเยี่ยมเยือนราษฎรไปทั่วทุกภูมิภาค
 
 
           โดยจัดทำเป็นหนังสือ “ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๙ เส้นทาง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ  อีกทั้งเป็นการต่อยอดขยายผลจากหนังสือ ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท ที่ได้เคยจัดทำและเผยแพร่พระเกียรติคุณในวาระครองราชย์ครบ ๗๐ ปี โดยการคัดเลือกโครงการหลัก ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น  ในอดีต หลายพื้นที่ประสบปัญหาแตกต่างกันไป  เช่น ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม การบุกรุก ทำลายธรรมชาติ หรือบางพื้นที่ปลูกพืชเสพติด แต่ปัจจุบันได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูจนกลับมามีคุณค่ายิ่งต่อการดำรงชีวิตของราษฎร เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้คน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่ ททท. ได้นำเสนอเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท ในวาระถวายความอาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน ๙ เส้นทาง ๕ ภูมิภาค ดังนี้
 
 
 
           ภาคกลาง 
เส้นทางที่ ๑ ตามรอยพระบาทดับทุกข์  
           อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี , โครงการชั่งหัวมัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  จ.เพชรบุรี  และ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เส้นทางที่ ๒ น้ำพระทัยแห่งความเมตตา 
            โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชุมชนบาง-กระเจ้า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ
ภาคตะวันออก 
เส้นทางที่ ๓ ทรงเป็นนักอนุรักษ์จากผืนดินจรดชายฝั่ง 
                ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี และโครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
ภาคเหนือ 
เส้นทางที่ ๔ จากไร่เลื่อนลอยสู่สถานีเกษตรหลวงแห่งแรก 
                    สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และชุมชนบ้านยาง จ.เชียงใหม่ 
เส้นทางที่ ๕ พลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมสู่เกษตรแผนใหม่ 
                   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ และ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
เส้นทางที่ ๖ พระอัจฉริยะแห่งการพัฒนา 
                   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จ.เชียงราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เส้นทางที่ ๗ พอเพียงด้วยวิถีเกษตรกรรม  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร  และบ้านเชียง จ.อุดรธานี
ภาคใต้ 
เส้นทางที่ ๘ พ่อของแผ่นดินผู้ทรงแก้ปัญหาดิน 
                   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสวนพฤกษ์ศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ต.กะลุวอ จ.นราธิวาส 
เส้นทางที่ ๙ บรรเทาทุกข์ปวงชนชาวลุ่มน้ำ 
                   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ , พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พระตำหนักประทับแรมเฉลิมพระเกียรติปากพนัง และชุมชนขนาบนาก จ.นครศรีธรรมราช
 
          นายนิธี  สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า  “ททท.ได้จับมือกับสายการบินไทยสมายล์และสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย ( สนท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) จัดโปรแกรมนำเที่ยว ตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” เพื่อนำเสนอขายให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ทั้ง ๙ เส้นทาง  นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม Media / Agent Fam Trip    นำคณะสื่อมวลชนและผู้แทนบริษัทนำเที่ยว ร่วมสำรวจเส้นทางตามรอย ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จฯ ในภาคกลาง  ที่ จ.ราชบุรี และจ.เพชรบุรี  โดยเฉพาะที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ถือเป็นก้าวแรกของพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร เป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๙๗ โดยเป็นการไปเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่ตลาดบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่  ๙ กันยายน ๒๔๙๗  และยังได้นำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี   เป็นผืนดินที่พระองค์ท่านได้ทรงพลิกฟื้นความแห้งแล้งกันดาร  จนสามารถปลูกข้าว พืชเศรษฐกิจ ยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่มาจนบัดนี้  พร้อมนำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๑ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดช  เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมให้เกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน และดำรงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่า รวมถึงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน  และไปชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีทดลอง ค้นคว้าและวิจัยพืชผลเมืองหนาวแห่งแรกของโครงการหลวง  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามกระแสพระราชดำรัสว่า “เพื่อให้เขาช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว เพื่อสร้างรายได้แก่ชาวเขา ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้มาจนปัจจุบัน”
 
 
            นายวรเนติ หล้าพระบาง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า “ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรทุกหัวระแหงทั่วประเทศไทยมาโดยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ โดยทุกๆเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนั้นต่างนำมาซึ่งความเจริญอย่างยั่งยืน รวมถึงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนของพระองค์ สายการบินไทยสมายล์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรจัดโครงการ “ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” ในครั้งนี้ โดยภายในงานไทยสมายล์ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาทที่น่าสนใจ ตลอดจนนำเสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ศาสตร์จากพระราชาผ่านการท่องเที่ยวโครงการหลวงในจังหวัดต่างๆ อีกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ มาร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่จะยังคงสถิตย์อยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป”
 
 
          สนใจเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวตามรอยพระบาท ได้ภายในงาน “ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ “ ณ ลานเอเทรียม ๑ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ -๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  พร้อมรับคู่มือท่องเที่ยว “ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่  ” ฟรี จำนวน ๙๙๙ เล่ม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยแบ่งรอบการแจกหนังสือ ดังนี้  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๙ แจกหนังสือจำนวน ๔๙๙ เล่ม  และในวันที่ ๑๗ – ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๙ วันละ ๒  รอบ เวลา ๑๓.๑๙ น. และ ๑๘.๑๙ น. จำนวนรอบละ ๙๙ เล่ม           


จำนวนผู้ชม 704

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท