ททท. เปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง” เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยว

         

          บ่ายวันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) หรือ Tourism Management Program for Executives (TME) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายและบรูณาการการทำงานในระดับนโยบายซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

            พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การกำหนดกรอบนโยบายปี 2560 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   โดยยังคงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งการคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเป้าหมาย ทั้งตลาดศักยภาพเดิมและใหม่ ตลอดจนมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ต้องการความคุ้มค่าทางประสบการณ์มากกว่าความคุ้มค่าเงิน  ซึ่งหลักสูตร กทส. ได้กำหนดเนื้อหาดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์

             นายยุทธศักดิ์  สุภสร  กล่าวว่า ในฐานะที่ ททท. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและดำเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ททท. ยังเพิ่มบทบาทการเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยการเผยแพร่ความรู้และสร้างหลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในชื่อ “หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ Tourism Management Program for Executives (TME)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเชื่อมโยง   การทำงานในระดับนโยบายครอบคลุมเป็นเครือข่ายและช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้ กำหนดผู้เข้าอบรมจำนวน 85 คน


มีระยะเวลาตลอดหลักสูตรจำนวน 72 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–มิถุนายน 2560 (สัปดาห์ละ 1 วัน)
และเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) 

โทร. 0 2250 5694 ต่อ 4476-79 หรือ www.TATacademy.com จำนวนผู้ชม 856

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท