วช. จัดประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563” นักประดิษฐ์ส่ง 177 ผลงาน ชิงรางวัล

 

    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563” เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1  และบริเวณโถงกิจกรรม 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

    ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็นกิจกรรมที่ วช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักประดิษฐ์ได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 177 ผลงาน ใน 9 สาขา ได้แก่

    1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 6. สาขาสังคมวิทยา 7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 8. สาขาปรัชญา และ9. สาขาการศึกษา ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ จำนวน 133 ผลงาน และได้นำมาจัดแสดงให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดในครั้งนี้ด้วย

    โดยแต่ละสาขาแบ่งออกเป็นรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ รางวัลระดับดีเด่น 1 รางวัล ๆ ละ 500,000 บาท รางวัลระดับดีมาก 1 รางวัล ๆ ละ 250,000 บาท รางวัลระดับดี 1 รางวัล ๆ ละ 150,000 บาท และรางวัลประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล ๆ ละ  100,000  บาท

    ทั้งนี้ การจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ และสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ ในการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สามารถนำไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

    หลังจากพิธีเปิด ได้มีการจัดแสดงการใช้โดรนในการแปรอักษร ซี่ง วช. ได้มีการจัดอบรม “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 โดยในวันที่ 25 จะมีการแข่งขันการบังคับโดรนตามคำสั่ง ผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบังคับ ด้วยจำนวนผู้ชม 638

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท