มธ. ผนึกกลุ่มประเทศอาเซียน รุกจัดมหกรรมฉลองครบรอบ 50 ปีอาเซียน พร้อมแนะจับตาปรากฏการณ์อาเซียน 4.0 คาดถึงสัดส่วนยอดส่งออกไทยในอาเซียนแตะ 30-40%

 

          กรุงเทพฯ 23 มีนาคม 2560

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน TU ASEAN Expo 2017 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอาเซียน 4.0 พร้อมจับตาบทบาทอนาคตของไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่รวบรวมสาระ และความบันเทิงเกี่ยวกับอาเซียนไว้มากมาย อาทิ งานสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการจากวิทยากรนานาชาติ ในหัวข้อ “50 ปีอาเซียน” และ “อาเซียน 4.0” การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสินค้าอาเซียนมากมาย ตลอดจนนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” นิทรรศการ “ที่ที่พ่อไป” เป็นต้น

โดยมี  ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน

          อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศ ของผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน และมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียนมาโดยตลอดโดยในอนาคตคาดว่าประเทศไทยจะทำการค้ากับอาเซียนเพิ่มจากมูลค่าประมาณ 25% เป็น 30-40% จากสัดส่วนการค้ากับทั่วโลก ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  กรุงเทพฯ โดยมีนักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

         รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่าประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศ ของผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน และมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียนมาโดยตลอดโดยประเทศไทยมีบทบาทโดดเด่นสำคัญหลายเรื่องในอาเซียน เช่น เป็นผู้เสนอการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area – AFTA) ทำให้ไทยค้าขายกับอาเซียนได้จำนวนมากและกลายเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 25% จากการค้าขายกับทั่วโลก และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 30-40% ในอนาคต

          นอกจากนี้ไทยยังเป็นผู้ผลักดันสำคัญให้ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่งปัจจุบัน 4 ประเทศกลุ่ม CLMV มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไทย โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนทางเศรษฐกิจ ทุกวันนี้ไทยให้ความร่วมมืออย่างมากกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรม อันจะเห็นได้จากความตื่นตัวและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน

        อย่างไรก็ตาม ในอนาคตประเทศไทยจะต้องมีทักษะ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อสามารถอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนในฐานะผู้มีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนตลอด 50 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางอาเซียน ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนในอนาคต

          ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา จึงได้จัดงาน “TU ASEAN Expo 2017” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียนขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปสู่สาธารณชน และเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสังคมอาเซียน 4.0 ในอนาคต โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมายที่รวบรวมสาระความรู้ และความบันเทิงเกี่ยวกับความเป็นอาเซียนเอาไว้แบบครบวงจรอาทิ งานสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการจากวิทยากรนานาชาติ ในหัวข้อ “50 ปีอาเซียน” และ “อาเซียน 4.0” การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสินค้าอาเซียนมากมาย ตลอดจนนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” นิทรรศการ “ที่ที่พ่อไป” เป็นต้น

          ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันอาเซียนกำลังขับเคลื่อนไปด้วยความร่วมมือกันระหว่าง 10 ประเทศสมาชิก เพื่อที่จะเปลี่ยนจากอาเซียน 3.0 ไปสู่อาเซียน 4.0 โดยมีแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 หรือ AEC Blueprint 2025 ที่มุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านการเกษตร สุขภาพ ดิจิทัล ภาคบริการ การพัฒนา SME และแรงงาน เน้นปัจจัย R&D วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้า ดังนั้นภาคการศึกษาจึงควรมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักรู้ และความเข้าใจอาเซียนในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมืออาเซียน อันจะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน และมีพัฒนาการที่คู่ขนานกันระหว่าง “ประเทศไทย 4.0” กับ “อาเซียน 4.0”


           โดยล่าสุด มธ. ได้จัดงาน “TU ASEAN Expo 2017” โดยมุ่งหวังว่างานนี้จะเป็นงานที่ทุกคนมาแล้วได้รับสาระความรู้ รวมถึงความบันเทิงอันหลากหลายเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา และทิศทางในอนาคต

           นอกเหนือจากกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว มธ.ยังคงเดินหน้าสานต่อพันธกิจในด้านความเป็นนานาชาติ ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก อาทิ การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 300 แห่ง จาก 40 ประเทศทั่วโลกทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ครอบคลุมทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และอาเซียน โดยมีขอบเขตความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student exchange) การแลกเปลี่ยนอาจารย์ (Faculty exchange) การทำวิจัยร่วม (Research collaboration) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Knowledge exchange)

          โดยในปี 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษาต่างชาติทั้งเต็มหลักสูตรและแลกเปลี่ยนจำนวน รวมกว่า 1,400 คน และอาจารย์ต่างชาติมากถึง 200 คน จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคะแนนจากการประเมินโดยสถาบันจัดอันดับและประเมินมาตรฐานด้านการศึกษาระดับโลก (Quacquarelli Symonds: QS) ในด้านนานาชาติ ในระดับ 5 ดาว อันสะท้อนให้เห็นว่า มธ.เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีคุณภาพด้านการเรียนการสอน ศาสตราจารย์ดร. สมคิด กล่าวทิ้งท้าย

          ทั้งนี้งาน “TU ASEAN Expo 2017” จัดขึ้นใน วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โดยมีนักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. หมายเลขโทรศัพท์  02-564-4444-79 ต่อ 1552-1554 หรือเข้าไปที่ www.facebook.com/CenterForAseanStudiesจำนวนผู้ชม 888

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท