ททท. สมุทรสงคราม ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และ PHOTOTECH ขอเชิญนักถ่ายภาพ และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ร่วมส่งภาพเข้าประกวด ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 55,000 บาท

 

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และ  PHOTOTECH  ขอเชิญนักถ่ายภาพ และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ร่วมส่งภาพเข้าประกวด ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 55,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

          โครงการ เที่ยวสุขใจ วิถีชุมชน สมุทรสงคราม เมืองสายน้ำสามเวลา  หัวข้อประกวด เมืองสายน้ำสามเวลา

           รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย  ภายใต้โครงการเที่ยวสุขใจ วิถีชุมชน สมุทรสงคราม เมืองสายน้ำสามเวลา หัวข้อ “ เมืองสายน้ำสามเวลา ”

           เปิดรับภาพ   วันที่ 15 เมษายน – 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เป็นสำคัญ

           ตัดสินภาพ       วันที่ 22 มิถุนายน 2560  ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  สำนักงานสมุทรสงคราม

           หลักการและเหตุผล

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินการตามแผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ เมืองต้องห้ามพลาด ”

เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เมืองสายน้ำสามเวลา

จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของการท่องเที่ยวในจังหวัดหลัก

เป็นการกระจายพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวไปยังชุมชนต่างๆในจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และทาง ททท.

สำนักงานสมุทรสงคราม ได้เห็นความสำคัญและต้องการต่อยอดการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งจากคนในท้องถิ่น จังหวัดใกล้เคียง

และนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ของการเป็น “ เมืองสายน้ำสามเวลา ”  ของจังหวัดสมุทรสงคราม

ซึ่งมีผลทำให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

                วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการกระจายตัวในการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม

            2. เพื่อตอกย้ำจุดขาย หรือเปลี่ยนมุมมองให้จังหวัดสมุทรสงคราม มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

            3. เพื่อการกระจายรายได้ และเป็นการส่งเสริมอาชีพในชุมชนต่างๆในจังหวัดสมุทรสงคราม

            4. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยภาพถ่าย และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

                แนวคิด

                ภาพถ่ายเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายทอดถึงความงดงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวและความสุขที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้ชมภาพนั้นๆ

               กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว กลุ่มคนทำงาน ผู้สูงอายุ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจการถ่ายภาพทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น

              คุณสมบัติ

            ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา

            กติกา และเงื่อนไข การส่งภาพเข้าประกวด

 1.   ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือแสกนจากฟิล์ม
 2.   ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ  สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคตามที่ผู้ถ่ายเห็นสมควร

เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติ

 1.   ภาพที่ส่งประกวดต้องมีความละเอียดของไฟล์ภาพไม่ต่ำกว่า 10  ล้านพิกเซล
      - ขยายเป็นภาพสี โดยมีขนาด 8 x 10 นิ้ว หรือ 8 x 12 นิ้ว เท่านั้น
      - ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดพลาสติกสีขาว โดยมีที่ว่างจากขอบภาพด้านละ 2 นิ้ว 

                    ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด กรุณาติด “แบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด” ดาวน์โหลดได้จาก www.phototech-mag.com 

                     โดยกรอกชื่อผู้ถ่ายภาพ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  เลขที่ภาพ  ชื่อภาพ  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
                     ส่งมอบภาพสีพร้อม Digital File Format TIFF หรือ JPEG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ต่ำกว่า 300 dpi ) โดยบันทึกลงบนแผ่น CD

 

 1.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมระบุสถานที่บันทึกภาพ
 2.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเท่านั้น  ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทนและห้ามมิให้ส่งผลงานในนามของผู้อื่น หาก  ตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
 3.  ภาพที่ส่งประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งเข้าประกวด
 4.  ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน
 5.  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ และไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สามารถนำไปจัดพิมพ์ หรือเผย  แพร่ จัดแสดงนิทรรศการหรืออื่นใดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
 6.  คณะกรรมการตัดสินภาพ มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้
 7.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 8.  มูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับจากการประกวดครั้งนี้ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5  ตามระเบียบของกรมสรรพากร

          รางวัลการประกวด รวมมูลค่า 55,000 บาท

           -   รางวัลชนะเลิศ      (เงินรางวัล  25,000 บาท)          

                ถ้วยเกียรติยศ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และเงินรางวัล 25,000  บาท   

           -    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล  15,000 บาท)                                                                                                                                ถ้วยเกียรติยศ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และเงินรางวัล 15,000  บาท                 

           -   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    (เงินรางวัล  10,000 บาท)                                                                                                                                 ถ้วยเกียรติยศ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และเงินรางวัล 10,000  บาท   
          -   รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล     (เงินรางวัล  1,000 x 5 = 5,000 บาท)                                                                                                      ประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเงินรางวัล 1,000  บาท           

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

1. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ :           - สำนักงาน บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด

   เลขที่ 138, 140 ซอยอนามัย  ถ.ศรีนครินทร์  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ10250                                             

                                       โทรศัพท์ 02-721-4417, 097 921 2929 โทรสาร 02-721-5516  E-mail:[email protected] 

                                       เวลาทำการ 09.00 – 17.00 น. วัน จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.  ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า  ประกวดภาพ  เมืองสายน้ำสามเวลา  

 - สำนักงาน บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด

                                      เลขที่ 138, 140   ซอยอนามัย  ถนนศรีนครินทร์   แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง   กรุงเทพฯ 10250

การรับสมัครและตัดสินภาพส่งเข้าประกวด 

เปิดรับภาพ            วันที่ 15 เมษายน – 14 มิถุนายน 2560

                  ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เป็นสำคัญ

ตัดสินภาพ             วันที่ 22 มิถุนายน 2560  ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  สำนักงานสมุทรสงคราม

ประกาศผล            วันที่ 29 มิถุนายน 2560

หลักเกณฑ์การตัดสิน และให้คะแนน

 1. สวยด้วยแสง                  บรรยากาศสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม และแสดงออกซึ่งความสวยงามของสถานที่
 2. แรงด้วยสี                      อารมณ์ และสีสันของภาพ ที่ถ่ายทอดออกมา และเป็นแรงบันดาลใจอยากเดินทางท่องเที่ยว
 3. ดีด้วยองค์ประกอบ           ครบถ้วนด้านองค์ประกอบภาพตามหลักการวิจิตรศิลป์
 4. ตอบโจทย์ได้                  สอดคล้อง และถูกต้องตามหัวข้อการประกวด คือ เที่ยวสุขใจ วิถีชุมชน สมุทรสงคราม เมืองสายน้ำสามเวลา  
 5. ใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงการท่องเที่ยวได้       สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน และทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดินทาง

คณะกรรมการตัดสินภาพ หัวข้อ “  เมืองสายน้ำสามเวลา                                                     

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  5  ท่าน ประกอบด้วย

 1. ประธานจัดงานการประกวดฯ         คุณอินทิรา วุฒิสมบูรณ์        ผู้อำนวยการสำนักงานสมุทรสงคราม ( ททท. )        
 2. ประธานการตัดสินภาพถ่าย           คุณสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

      3. คณะกรรมการตัดสิน                 คุณสุรพล สุภาวัฒนกุล        ผู้ชำนาญการด้านภาพถ่าย อนุสาร อสท.                

      4. คณะกรรมการตัดสิน                 คุณสมุทร  ชูสกุล              ประธานชมรมถ่ายภาพสมุทรสงคราม        

      5. คณะกรรมการตัดสิน และดำเนินการ คุณเกรียงจิตร  มิตรยอดวงศ์  บรรณาธิการฝ่ายกิจกรรม www.phototech-mag.com

              ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.phototech-mag.comจำนวนผู้ชม 1167

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท