พิธีลงนาม MOU ประชารัฐ สร้างวินัยการจัดการขยะ ชุมชนริมคลอง


         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม( สส.) ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประชารัฐร่วมใจ  สร้างวินัยการจัดการขยะชุมชนริมคลอง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนริมคลอง  มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร


      ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนภารกิจ "การสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน" ภายใต้ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย  มีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้หลัก ๓RS ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะมูลฝอย ( Reduce ) การใช้น้ำ ( Reuse )การนำกลับมาใช้ใหม่ ( Recycle )เพื่อเป็นการขยายผล ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ  กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตจึงมีการสนับสนุนการสร้างวินัยการจัดการขยะภายในชุมชนริมคลอง


        การบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อประสานความสุขในการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอย  ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายสากล   ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองโดย นายอวยชัย   สุดประเสริฐ  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน( องค์กรมหาชน ) นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและมี นายวิจารย์   สิมาฉายา   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายไมตรี   อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน  ทั้งสามฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม  การปรับภูมิอื่นๆ  ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอย   โดยบูรณาการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยมีสาระสำคัญดังนี้


               1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                  1.1 สนับสนุนด้านวิชาการ   องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ( Zero Waste ) ได้แก่  วิทยากรอบรมให้ความรู้  สื่อเอกสารเผยแพร่  การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
                1.2 สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ ( Zero  Waste  )


               2. เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง
                  2.1   ดำเนินการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน  เพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
                  2.2   ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยหลัก 3Rs การลดปริมาณขยะ ( Reduce ) การใช้ซ้ำ ( Reuse) และการกลับมาใช้ใหม่ ( Recycle ) เพื่อชุมชนขยะปลอดภัย ( Zero Waste )
                  2.3 รักษาความสะอาดบริเวณชุมชน  การจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์


               3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )
                  3.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย   กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการปรับภูมิทัศน์
                  3.2 สนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมริมคลอง
      การลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คนแบะยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้  โดยเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนจำนวนผู้ชม 617

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท