เปิดตัวหนังสือ Share Thailand to the World แชร์เมืองไทยให้โลกรู้ 60 ปีท่องเที่ยวไทย


           

          เปิดตัวพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยวไทยเล่มที่ 28 ของนักเขียน “สาธิตา โสรัสสะ” “ Share Thailand to the World – แชร์เมืองไทยให้โลกรู้ - 60 ปีท่องเที่ยวไทย” ผลงานเขียนของสื่อมวลชน-บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวกว่า 30 ปี

            บริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด เปิดตัวตัวพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยวไทยเล่มที่ 28 ของค่ายภายใต้ชื่อ  Share Thailand to the World – แชร์เมืองไทยให้โลกรู้ - 60 ปีท่องเที่ยวไทย ผลงานการเขียนของสาธิตา โสรัสสะ นำเสนอเรื่องราวหลากหลายรส ทั้งกาลเวลาที่ผ่านมาของการท่องเที่ยวไทยกว่า 60 ปี รางวัลระดับโลกที่เมืองไทยได้รับ รูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงการจัดอันดับ 9 สุดยอดที่เที่ยวต่างๆทั้งทะเลไทย ,เมืองเล็กน่ารัก ,เทศกาลไทยที่ดังระดับโลก
 


           

          ตลอดจนเรื่องราวของหน่วยงานต่างๆด้านท่องเที่ยว ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฯลฯ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ สมาคมด้านท่องเที่ยวต่างๆ สายการบิน สื่อมวลชน เป็นต้น

            รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ตลอดจนเหล่าผู้ทรงอิทธิพลในวงการท่องเที่ยวไทย 40 ผู้อาวุโส ร่วมสร้างสรรค์เมืองไทย และเรื่องราวของ Success stories 30 คนวงการท่องเที่ยว-อาหารไทย ที่ร่วมขับเคลื่อนเมืองไทย

          

           สาธิตา โสรัสสะ นักเขียนและบรรณาธิการหนังสือกล่าวว่า นี่คืองานเขียนพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยวไทยเล่มที่ 28 ของตนเอง ซึ่งงานเขียนทั้ง 27 เล่มที่ผ่านมา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด แต่นี่เป็นเล่มแรกที่เขียนเรื่องราววงการท่องเที่ยวไทยตลอด 60 ปีที่ผ่านมา

         โดยต้องการรวบรวมเรื่องราวของวงการท่องเที่ยวไทย และความเป็นเมืองไทยที่ไม่ได้มีเพียงแหล่งท่องเที่ยว หากยังรวมถึงเรื่องราวของผู้คนมากมายที่อยู่ในวงการนี้ ซึ่งการที่เลือกใช้คำว่าแชร์เมืองไทยให้โลกรู้ คำว่าแชร์มาจากโลกออนไลน์ ที่ผู้คนสมัยใหม่นิยมการ Like and Share และตนเองก็ทำงานเป็นบล็อกเกอร์ ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้ออกไปสู่สายตาท่านผู้อ่าน ก็คงจะแชร์เมืองไทยต่อไป

          ในภาคของ Tourism Veterans & Influencers เหล่าผู้ทรงอิทธิพลในวงการท่องเที่ยวไทย 40 ผู้อาวุโส ร่วมสร้างสรรค์เมืองไทย ประกอบด้วย 1 กุศะ ปันยารชุน 2 เยาวลักษณ์  แพ่งสภา 3 วิจิตร ณ ระนอง 4 นายแพทย์ปราเสริฐ - กัปตันพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 5 ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย - ชนินทธ์ โทณวณิก 6 เจริญ สิริวัฒนภักดี 7 ผิน คิ้วคชา 8 สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม 9 เอนก  ศรีชีวะชาติ 10 กัมพล ตันสัจจา 11 กมล  รัตนวิระกุล 12 ไชยวัฒน์ - วุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ 13 สุชาดา  ยุวบูรณ์ 14 พรศิริ มโนหาญ 15 ศุภฤกษ์   ศูรางกูร 16 ศุภลักษณ์ อัมพุช 17 วิลเลียม ไฮเน็ค 18 วิชัย ศรีวัฒนประภา 19  สุทธิเกียรติ-สุพัตรา จิราธิวัฒน์ 20 สุจินดา เชิดชัย 21 ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 22 อิทธิพล คุณปลื้ม 23 เนวิน ชิดชอบ 24 ศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร 25 ดวงกมล จันสุริยวงศ์ 26 กงกฤช  หิรัญกิจ 27 อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก 28  วีระศักดิ์  โควสุรัตน์ 29 เจริญ  วังอนานนท์ 30 ฐนิวรรณ กุลมงคล 31  อภิชาติ  พัชรภิญโญพงศ์ 32 ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ 33 สุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ 34 สุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร 35 ทรงศักดิ์  ศรีเคลือบ 36 วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ 37 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 38 ประกิจ  ชินอมรพงษ์ 39 มัยรัตน์  พีระญาณ์โกเศส 40 ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์         

           ส่วนของ Success stories 30 คนวงการท่องเที่ยว-อาหารไทย ได้แก่ 1 กฤป โรจนเสถียร 2 สุรัตน์ เมฆะวรากุล 3 เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน  4 ธเนศ ศุภรสหัสรังสี  5 ปิยะ ตันติเวชยานนท์ 6 วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ -อรพรรณ เหล่าประภัสสร 7 เลอสรรค์-วิภารัตน์ มีสิทธิ์สกุล 8 ภูริต มาศวงศ์ศา 9 เมธี จันทรัมพร 10 วชิรา  จิตศักดานนท์ 11 สุรเชษฐ วรวงศ์วสุ 12 กัญญาวีร์ ศิริกาญจนารักษ์ 13 วิบูลย์ ลีรัตนขจร 14 รัฐรงค์ ศรีเลิศ 15 ปรางพิสุทธิ์ แดงเดช 16 ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ 17 รศ.ดร. พรรณี สวนเพลง 18 อชิรญา–ชนานิศ ธรรมปริพัตรา 19 สมศักดิ์ บุญคำ 20 กิติชัย ศิรประภานุรัตน์ 21 วุฒิพล ถาวรธวัช 22 พ.ญ.กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ 23 สุรพล-สรพล ว่องวัฒนโรจน์ 24 สิงหเทพ เทพกาญจนา และสุชีรา ท้าวคำหลง 25 ฐนิวรรณ-ทิพย์วสี กุลมงคล 26 ณปภัช พิณเทพ 27 สุธารัตน์ กรรณสูต 28 วิรัช จันทร์บูรณ์ 29 ภาวนา แซ่จู้  30 วิเชียร อยู่เกตุ

          “ดิฉันพยายามให้มีความผสมกลมกลืนระหว่างคนรุ่นเก่าที่ถือเป็นปูชนียบุคคลของวงการท่องเที่ยวไทย เป็น Influencers เชื่อมโยงมาสู่ Success Stories ซึ่งผสมผสานกันระหว่างคนรุ่นเก่า กับคนรุ่นใหม่หรือ Start Up ที่ประสบความสำเร็จ ก็ต้องชมเชยเช่นกัน”

            หนังสือดังกล่าวจัดพิมพ์เป็น Coffee Table Book อย่างดี กระดาษปกแข็ง ราคา 490 บาท สนใจสั่งจองได้ที่ 081-8172805 หรือ [email protected]           
 ภายในงานยังมีการจัดเสวนา ท่องเที่ยวไทยปี 61 จะเดินไปทางใด โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,พันเอกดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.,นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช รองผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),นางสาวสาธิตา โสรัสสะ ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ            งานในครั้งนี้ได้มีการเชิญนายกสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ บุคคลในหนังสือ และสื่อมวลชนเข้าร่วม โดยจัดที่โรงแรม  “เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก” ย่านเทเวศร์ โรงแรมแห่งแรกใน เดอะ เวลล์เนส คอลเล็คชั่น (The Wellness Collection) ภายใต้เครือ ทีซีซี กรุ๊ป หรือเบียร์ช้าง จุดเด่นคือตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ  เดิมเป็นเรือนพักอาศัยของพระนมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เรือนพักอาศัยนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาบริเวณวังเทเวศร์  มรดกทางวัฒนธรรมแห่งสยามด้วยการออกแบบบรรยากาศแบบวิถีไทยดั้งเดิม ในบรรยากาศร่มครื้มของต้นไม้ในบริเวณโรงแรมมากมาย บางต้นอายุนับร้อยปีจำนวนผู้ชม 1125

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท