พม. แถลงข่าวพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี" ประจำปี 2560 เชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งการแบ่งปันเพื่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

 

         วันนี้ (6 ธ.ค. 60) เวลา 10.30 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

        พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

       โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.

       พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินภารกิจตามนโยบาย    การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยึดกรอบนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ฉบับที่ 12 เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2563 ซึ่งปัจจุบันมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากมีความคาบเกี่ยวร่วมกันในหลายมิติ รวมทั้งปัญหาเดิมที่ทวีความรุนแรงขึ้น จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุที่ว่าสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว    และคนในสังคมมีความหลากหลาย รวมทั้งคนมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า และคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆ ในสังคม แต่ยังมีจิตใจที่เข้มแข็ง สู้ชีวิต และมีความมุมานะ พยายามในการเอาชนะความทุกข์ยากเดือดร้อน  อีกทั้งเห็นถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

         ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม อันควรค่าแก่การยกย่อง ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มคนดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น  เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ไม่ย่อท้อที่ประกอบคุณงามความดี ด้วยการดูแลช่วยเหลือสังคม  และส่งเสริมเจตคติบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส โดยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก บุคคล องค์กร สื่อ และบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

        พลเอก อนันตพร กล่าวต่อว่า รางวัล “ประชาบดี” เป็นรางวัลที่มอบให้บุคคล องค์กร สื่อ ที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง โดยกระทรวง พม. มีตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวง คือ "พระประชาบดี" ซึ่งเป็นเทพผู้เป็นที่พึ่งและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนด้วยความเมตตากรุณา เป็นเทพผู้เป็นเสมือนต้นกำเนิดวัฒนธรรมของกรมประชาสงเคราะห์ จนมาเป็นกระทรวง พม. ในปัจจุบัน จึงได้นำชื่อท่านมาใช้    เป็นชื่อรางวัล “ประชาบดี”  โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา กระทรวง พม. มีการมอบรางวัล “ประชาบดี” เพียง 4 ประเภท แต่ในปี 2560  มีการมอบรางวัลเพิ่มอีก 1 ประเภท ให้กับผู้ที่ทำงานร่วมกับกระทรวง พม. อย่างต่อเนื่อง รวมเป็น 5 ประเภท มี 60 รางวัล ได้แก่   

     1) ประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 12 คน เช่น พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  2) ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 7 องค์กร เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท    3) ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 17 รายการ เช่น รายการ  76 จังหวัด ตามหาคนดี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5)  4) ประเภทบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 17 คน

        เช่น นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ ซึ่งให้บริการรถแท็กซี่ที่ได้รับบริจาคในการรับ-ส่ง ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากไปยังโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 22 ปี และ 5) รางวัลเกียรติยศ บุคคลที่เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมและมีผลงานโดดเด่นสนับสนุนภารกิจของ พส. อย่างต่อเนื่อง จำนวน 7 คน เช่น นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เป็นต้น

          ทั้งนี้ รางวัล “ประชาบดี” นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ ซึ่งวันนี้ ยังมีบุคคลและองค์กรอื่นๆ อีกจำนวนมาก ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการทำงานช่วยเหลือดูแลผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก  ทางกระทรวง  พม.   ขอส่งเสริม      ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในสังคมและยกย่องคนดีไปด้วยกัน” พลเอก อนันตพร  กล่าวในตอนท้ายจำนวนผู้ชม 529

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท