พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวงดุริยางค์ซิมโฟนีโตเกียว, วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (6 กุมภาพันธ์ 2567)

วงดุริยางค์ซิมโฟนีโตเกียว, วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการเป็นพันธมิตรใน “โครงการดนตรีคลาสสิคแห่งเอเชีย” ซึ่งริเริ่มโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีโตเกียว ด้วยการสนับสนุนภายใต้ “โครงการสนับสนุนวงดุริยางค์ซิมโฟนีแบบใหม่” ของสภาศิลปะแห่งประเทศญี่ปุ่น

โครงการนี้มีแนวทางที่สอดคล้องและสอดรับไปกับแนวนโยบาย “Soft Power” ของรัฐบาลไทย เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งและวางรากฐานดนตรีคลาสสิกในรูปแบบใหม่ และพัฒนากิจกรรมดนตรีคลาสสิคที่หลากหลายไปทั่วทั้งทวีปเอเชีย พันธมิตรไตรภาคีมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิครูปแบบใหม่โดยเริ่มต้นวางฐานรากในประเทศไทยเป็นเวลา 3 ปี ก่อนที่จะแผ่ขยายวัฒนธรรมนี้ออกจากประเทศไทยไปยังประเทศใกล้เคียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศอื่น ๆ ทั่วทั้งทวีปเอเชีย พิธีลงนามความร่วมมือจึงเป็นบันไดประวัติศาสตร์ขั้นแรกของการเดินทางไปสู่ทิศทางที่ยิ่งใหญ่นี้ร่วมกัน

โครงการนี้มีกำหนดเริ่มต้นในการเปิดตัวด้วย “การแสดงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ซิมโฟนีโตเกียวรอบพิเศษในกรุงเทพมหานคร” ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถัดจากนั้น พันธมิตรทั้งสามจะเปิดตัวโครงการและเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งดนตรีคลาสสิคต่างๆ ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับประชาชนคนไทย เช่น การแสดง, เวิร์คช็อป, การพบปะ และการสอนพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดเผยว่า โครงการนี้จะเป็นการวางรากฐานให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้โดยอิสระและเป็นการก่อตั้งกิจกรรมดนตรีอันหลากหลาย ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้ไทยและญี่ปุ่นร่วมกันผลักดันวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิคในแบบของเราไปทั่วเอเชีย การทำงานร่วมกันกับประเทศญี่ปุ่นจะทำให้สามารถบูรณาการความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายในการรณรงค์การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากขึ้นโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง ซี่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่เพียงเฉพาะนักศึกษาในสายงานนี้เท่านั้น แต่รวมไปถึงวงการดนตรีคลาสสิคทั่วทั้งทวีปเอเชียด้วย

สำหรับคุณนันทินี แทนเนอร์ เลขานุการทั่วไปของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพกล่าวว่า โครงการนี้เป็นโอกาสสำหรับทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันทักษะที่เป็นประโยชน์ให้แก่กันและกันผ่านกิจกรรมที่มากมาย เช่น การแลกเปลี่ยนนักดนตรี ชั้นเรียนในระดับผู้เชี่ยวชาญ ชั้นเรียนเพื่อปฏิบัติการ และการแสดงดนตรีต่างๆ คณะดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการความร่วมมือเช่นนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมที่ดีงามขึ้นในสังคมไทยอย่างแน่นอน

ในส่วนของคุณโยชิทากะ ฮิโรอูกะ ผู้อำนวยการบริหารวงดุริยางค์ซิมโฟนีโตเกียวให้ความเห็นว่า เอเชียมีวัฒนธรรม ภาษา และประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ดนตรีคลาสสิคมีศักยภาพสูงมากในการเป็นสะพานเชื่อมและหลอมรวมความหลากหลายนี้เข้าไว้ด้วยกัน ภาษาดนตรีสามารถช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรคกีดขวางต่างๆ ได้ ทั้งในแง่ของวัฒนธรรม รวมถึงเชื้อชาติ เราเชื่อมั่นว่า โครงการดนตรีคลาสสิคแห่งเอเชียจะช่วยส่งเสริมคุณค่าในการเคารพซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยการทำงานร่วมกันผ่านวัฒนธรรมสากลแห่งเสียงดนตรี

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.