“BCC Global Program” กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษา 4 วันการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก

New Paradigm in Education: Revolutionizing Learning with BCC Global Program 
กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษา: ปฏิวัติการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม BCC Global

อ. วิชัย สีสุด
รองผู้อำนวยการด้านนโยบาย และ แผน

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (BCC) ภูมิใจประกาศเปิดตัวหลักสูตรใหม่ล่าสุด “BCC Global Program” ถือเป็นการประกาศศักราชใหม่ของการศึกษาทั่วประเทศ ด้วยแนวทางที่มีวิสัยทัศน์ นำเสนอผ่านแนวคิดที่มีศูนย์กลางอยู่ที่สัญลักษณ์หมายเลขสี่ หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษา โดยปูทางไปสู่การพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมและความเป็นเลิศทางวิชาการในแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก

Bangkok Christian College (BCC) proudly announces the launch of its groundbreaking new curriculum called “BCC Global Program”, heralding a new era in education across the nation. With a visionary approach centered around the symbolic number four. The curriculum aims to bring a transformative shift in the educational landscape, paving the way for holistic student development and academic excellence in the Global Citizenship Concept.

สี่วันแห่งการสร้างประสบการณ์การในการเรียน:
แตกต่างจากรูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิม นักเรียนของ BCC Global Program จะมีส่วนร่วมเชิงประสการณ์กับเนื้อหาหลักสูตรหลักตลอดระยะเวลาสี่วัน แนวคิดนี้ผ่านการวิจัยที่ล้ำสมัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดตารางการเรียนรู้แบบย่อส่วนที่ทรงพลัง นับแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นและเข้มข้น ซึ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ยังคงเข้มข้นในเนื้อหาเพื่อรักษาความเข้าใจในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ

FOUR Days of Immersive Learning:
In a bold departure from traditional educational models, BCC Global Program students will engage with core curriculum content over the course of four days, drawing from cutting-edge research on the efficacy of condensed learning schedules. This innovative approach ensures focused, intensive learning experiences that maximize student retention and comprehension.

เสาหลักสี่ประการของการเรียนรู้:
หัวใจของหลักสูตร BCC Global Program มีเสาหลักสี่ประการของการเรียนรู้ ได้แก่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นพลเมืองโลก ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และทักษะด้านนวัตกรรม เสาหลักเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการเติบโตและการพัฒนาของนักเรียน โดยเป็นแนวทางให้กับนักการศึกษาในภารกิจในการเลี้ยงดูบุคคลที่มีความรอบรู้และพร้อมที่จะเจริญเติบโตในภูมิทัศน์ระดับโลกที่มีพลวัต

FOUR Pillars of Learning:
At the heart of the BCC Global Program lie four pillars of learning: Academic Excellence, Global Citizenship, Cultural Awareness, and Innovation Skills. These pillars serve as the foundation for student growth and development, guiding educators in their quest to nurture well-rounded individuals equipped to thrive in a dynamic global landscape.

ค่านิยมหลักสี่ประการ:
ด้วยปรัชญาแห่งความเป็นเลิศ ความซื่อสัตย์ การไม่แบ่งแยก และความยั่งยืน หลักสูตร BCC Global Program จึงปลูกฝังค่านิยมที่สำคัญที่กำหนดลักษณะนิสัยของนักเรียนและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ความมุ่งมั่นในการศึกษาแบบองค์รวมนี้ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังพัฒนาพื้นฐานสำคัญให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมและความเป็นพลเมืองโลกอีกด้วย

FOUR Core Values:
Grounded in a philosophy of excellence, integrity, inclusivity, and sustainability, the BCC Global Program instills essential values that shape students’ character and guide their actions. This commitment to holistic education ensures that learners not only excel academically but also embody the principles of ethical leadership and global citizenship.

สี่ระบบนิเวศการเรียนรู้:
ความสำเร็จของหลักสูตร BCC Global Program ขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญสี่กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียน(ครู,ผู้บริหาร,ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือที่แข็งแกร่งภายในระบบนิเวศเหล่านี้ โปรแกรมนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานร่วมกันซึ่งเอื้อต่อความสำเร็จทางวิชาการและการพัฒนาส่วนบุคคล

FOUR Learning Ecosystems:
The success of the BCC Global Program hinges on the collaboration and support of four essential stakeholders: School(Teacher, Administrator, Resource, and Environment), students, parents, and community. By fostering strong partnerships within these ecosystems, the program creates a synergistic environment conducive to academic achievement and personal growth.

สี่ทักษะทางเทคโนโลยี:
BCC Advanced Integrated Robotics and Security Systems (BCC AIRS) เป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี ที่พัฒนาจากวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในกลุ่มวิชาวิทยาศาตร์ฯและแนวคิดการออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม นักเรียนจะได้รับความเชี่ยวชาญในขอบเขตเทคโนโลยีที่สำคัญสี่ส่วนได้แก่

A ทักษะปัญญาประดิษฐ์ (AI SKILL),

I อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT),

R วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) และความปลอดภัยในโลกดิจิทัล

S (Security in Cyberspace) ทักษะเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักและสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการใช้ชีวิตในบริบทของดิจิทัลอย่างฉลาด และเต็มไปด้วยความมั่นใจ

FOUR Technological Skills:
BCC Advanced Integrated Robotics and Security Systems (BCC AIRS) is a new curriculum that has been developed to promote technological skills. The curriculum includes the computational science subject and the Design Thinking concept for innovation. Students gain proficiency in four critical technological domains: Artificial Intelligence Skills (AI SKILL), Internet of Things (IoT), Robotics, and Security in Cyberspace. These skills equip learners with the tools to navigate the digital landscape with confidence and ingenuity.

สี่ระดับของการพัฒนาที่ครอบคลุม:
BCC Global Programme นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวมที่ปรับให้เหมาะกับสี่ระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่ ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 วิธีการเรียนรู้เฉพาะบุคคลนี้ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการสอนและการสนับสนุนที่ตรงเป้าหมายในอย่างมีลำดับขั้นตลอดเส้นทางการศึกษาของนักเรียน
FOUR Levels of Comprehensive Development:
BCC Global Program offers holistic learning experiences tailored to four distinct levels: Prathom 1-3, Prathom 4-6, Mathayom 1-3, and Mathayom 4-6. This personalized approach ensures that students receive targeted instruction and support at each stage of their educational journey.

สี่ประเด็นระดับโลกเพื่อเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติ:
นักเรียนสร้างสรรค์โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ(Capstone Projects) ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านมุมมองของประเด็นระดับโลก 4 ประเด็นในแต่ละระดับ รวม 12 ประเด็นตั้งแต่

1) การสร้างรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจปัญหาระดับโลก (Building Foundations for Understanding of Global Issues)

2) การสำรวจเครือข่ายของโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน (Exploring Global Connections)

3) การพัฒนามุมมองที่สำคัญต่อความท้าทายระดับโลก (Developing Critical Perspectives on Global Challenges)

4) มีส่วนร่วมในการสนทนาระดับโลกที่ซับซ้อน (Engaging in Complex Global Discussions) ด้วยการใช้ความรู้เพื่อจัดการกับข้อกังวลระดับโลก นักเรียนจะปลูกฝังนวัตกรรมและมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อชุมชนของตนและในมุมมองที่กว้างขึ้น

FOUR Global Issues Integration:
Students create projects to develop their knowledge skills and put their knowledge into practice(Capstone Projects). Students engage with real-world challenges through the lens of four global issues at each level, totaling 12 issues starting from 1) Building Foundations for Understanding of Global Issues. 2) Exploring Global Connections. 3) Developing Critical Perspectives on Global Challenges. 4) Engaging in Complex Global Discussions. By applying their knowledge to address global concerns, students cultivate innovation and make meaningful contributions to their communities and beyond.

หลักสูตรใหม่ “BCC Global Program” แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในด้านการศึกษา การยอมรับนวัตกรรม การทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในระดับโลก เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 โครงการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงนี้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับความเป็นเลิศในการศึกษาของไทย ช่วยให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ จริยธรรม และนวัตกรรม บนพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก

New Curriculum “BCC Global Program” represents a paradigm shift in education, embracing innovation, collaboration, and global engagement to prepare students for success in the 21st century. This transformative initiative sets a new standard for excellence in Thai education, empowering students to excel academically, ethically, and innovatively based on Global Citizenship Education.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.